כניסה הרשמה צור קשר

מה ההסמכה הנדרשת ממפעיל מכונה לשטיפה/ניקוי רצפות רכובה?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 68235  |  22/03/2021

 

הפעלת מכונת שטיפה/ניקוי רצפה עם מפעיל רוכב עליה מחייבת הכשרת והסמכת המפעיל, המפעיל חייב לעבור הסמכות כלהלן:
  
1. הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות 
 
תפעול מכונות מהסוג הזה יעשה בהתאם להוראות יצרן המכונה. בדרך כלל, הוראות הנ"ל מתייחסות גם לנושא הבטיחות. התחיקה הישראלית באמצעות תקנות 3 ו-4 לתקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד), התשס"א-2001, מחייבות יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר הציוד לצרף למכונה הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות, וכן, לדאוג להחזקת מלאי של חלקי חילוף.  ראה תקנה 3 - צירוף הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות
 
(א) יצרן, יבואן, סוכן, משווק או מוכר של מכונה או פריט יצרף אליהם הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות (להלן - הוראות) בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו גם הוראות בשפה האנגלית. 
(ב) למכונה או פריט שנועדו להרכבה יצורפו, נוסף על ההוראות האמורות בתקנת משנה (א), הוראות הרכבה והרצה והוראות בטיחות בהרכבה בשפה העברית; למכונה או לפריט מיובאים יצורפו הוראות אלה גם בשפה האנגלית. 
(ג) הוצמדה למכונה או לפריט תווית הוראות בטיחות והפעלה בשפה זרה, תתורגם התווית לשפה העברית ותוצמד למכונה או לפריט.
 
2. הדרכת מפעיל
 
סוג זה של מכונה על פי הגדרות של פקודת התעבורה [נוסח חדש] הוא רכב מנועי. מובא להלן מפקודת התעבורה 
 
חלק א': כללי, פרק ראשון: פרשנות , סעיף 1- הגדרות 
 
"רכב" - רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן, מכונה או מתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת אופן, ולמעט רכב ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו, כולן או מקצתן; 
"רכב מנועי" - רכב המונע בכוח מכני מכל צורה שהיא, ולרבות תלת אופנוע ואופנוע עם רכב צדי או עם גרור, או בלעדיהם ולמעט רכב הנגרר על ידי רכב מנועי; 
"מכונה ניידת" - רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה; 
 
3.  איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה
 
סעיף 10- מחייב כדלהלן:
 
(א) לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון, זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה, ובמידה שפוטר. 
(ב) בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט את כל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב. 
(ג) לעניין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ לארץ. 
 
על פי דרישות תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 יידרשו:
 
א.  הדרכה להפעלת הרכב על פי הוראות היצרן
תקנה 25 – "בקיאות ברכב": לא ינהג אדם רכב אלא אם הוא בקי בהפעלתו ובשימוש בו.
 
ב.  179. רישיון נהיגה דרגה 1 הוא רישיון לנהוג –
(2)  במכונה ניידת, למעט מלגזה, ובבימה מתרוממת ניידת; .....
 
ג.  תעודת ביטוח
תקנה 280 (ב)(3)
לא ינהג אדם במכונה ניידת אלא אם כן הוא מחזיק:
.......
(3) בתעודת ביטוח כמשמעותו בפקודת הביטוח
 
ד.  היתר נהיגה למכונה ניידת
על פי תקנה 39(א)ט שנכנסה לתוקף מיום 22.6.2010, חייב הנוהג במכונה ניידת מכל סוג שהוא בהיתר מיוחד הרשום ברישיון הנהיגה בו הוא מחזיק (בדומה למלגזה). תקנה 39(א)ט: 
"לא ינהג אדם מכונה ניידת אופנית אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תוכנית שאישרה רשות הרישוי ומאת גוף שאישרה לכך, וניתן לו היתר מאת רשות הרישוי לנהוג מכונה ניידת כאמור".
 
אם מדובר ב"מכונות ניידות רגליות"
 
א. מכונות אלה הן "מכונות ניידות רגליות", אשר מכוונות על ידי מפעיל, האוחז בה, כאשר כפות רגליו נוגעות בקרקע. על פי הגדרת תקנות התעבורה, התשכ"א-1961: 
"מכונה ניידת רגלית" – מכונה ניידת שהתקיימו בה שני אלה:
(1) מכוונת בידי אדם האוחז בה;
(2) אינה מיועדת, על פי המבנה שלה, להסעת נהג או נוסעים על גביה;
 
ב.   רישיון נהיגה
על פי תיקון מס' 15, (27.9.2005 ק"ת 6424), לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961: הנוהג במכונה ניידת רגלית פטור מחובת רישיון נהיגה.
 
4.  רכב תפעולי
 
רכב תפעולי, ההתנהלות בו תהיה על פי דרישות סימן י"ג1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 ("רכב תפעולי").

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה