כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרש להכין ולתלות ברחבי המפעל מפת מילוט בחירום, ובאיזו שפה?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 74576   |  09/09/2021

 

דרישות ליציאות חירום, שילוטן וסימונן מופיעות בכמה מקומות בתחיקה, בעיקר בתחיקה הבאה:
 
  • "תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל-1970" 
  • "פקודת בטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל 1970"
 
סימן ט"ו: הסדרי בטיחות לשעת דלקה תסקירים (תיקונים: התשל"ד, התשמ"א, התשס"ה) 
 
בתחיקה הנ"ל אינה נדרשת הכנת מפת מילוט. עם זאת, קיימים מקומות אשר ביצעו זאת על סמך הערכת סיכונים מקומית, בגלל קשיי התמצאות, כולל מיקום תליית המפה.
 
קיימת הוראת נציב / מכ"ר מס' 503 להכנת תיק שטח. ההוראה דורשת גם הכנת תיאור מפורט של דרכי המילוט מהמבנה, אולם תיאור זה מיועד עבור אנשי הכיבוי.
 
בבתי מלון קיימות מפות מילוט, למיטב ידיעתנו. הדרישות לגבי בתי מלון הן של משרד התיירות על סמך תקינה בין-לאומית.
 
שפת הכתיבה 

קיימת התייחסות לשפת הכתיבה של דרכי יציאה ושילוט אזהרה ברחבי המפעל, שממנה אפשר להקיש לגבי שפת הכתיבה של המפה.
 
א. תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970סימן י"ח: שילוט וסימון דרכי מוצא 
 
3.2.18.1   שילוט   
1. התקנה הנ"ל מגדירה את גודל השלט ואת הכיתוב הדרישה בעברית.
2. אם קיימים דוברים רבים של שפה אחרת, כגון אנגלית או ערבית, או אם יש דרישה לשפה אחרת, לדעתנו, יש להוסיף כיתוב בשפה הנוספת.
3. נא ראה התייחסות בסימן י"ח לגבי דוברי ערבית.
 
פסקה זו,  3.2.18.2  שילוט בשפה הערבית  [תיקון התשס"ח (מס' 3)] 
 
בבניין המוקם במרחב תכנון מקומי שבו, לדעת המהנדס, קיים שיעור ניכר של ציבור דובר השפה הערבית שאינו דובר השפה העברית, יותקנו השלטים לפי סימן זה בשפה העברית והערבית כאחד.  

ב. תקן ישראלי מס' 3864 חלק 1 סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לסימני בטיחות במקומות עבודה ובשטחים ציבוריים
לגבי השפה שבה ייכתב המלל, ראה התייחסות בתקן ישראלי 3864 1:


סימון ושילוט
 
8. מחזיק במקום עבודה יוודא שחומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים במקום העבודה יהיו מסומנים בתווית או בשלט אזהרה מתאימים ומובנים, וכן, יתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי. המחזיק ידאג שתוכן התוויות והשלטים האמורים יוסבר לעובד בשפה המובנת לו, אם אינו שולט בשפה שבה נכתבו.
 
כמו כן, על פי עיקרון הזהירות המונעת - מומלץ ששפת הכיתוב תהיה השפה המובנת לעובדים.
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה