כניסה הרשמה צור קשר

מהי ההתייחסות התחיקתית לתאורה בעבודת גובה והנפה באתר בניה בשעות החשכה?

 

משיב: יעקב מאירסון     |  16/06/2021

 

בהקשר לנושא הנדון מצורפים פרטי מידע. התייחסות תחיקתית לתאורה באתרי עבודה בשעות החשכה אותרה בחיקוקים, כדלהלן:
 
  • פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970
סימן ג':   איוורור, תאורה וחום
28.    תאורה
אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים תאורה מספיקה ונאותה, טבעית או מלאכותית, בכל חלק ממפעל שבני-אדם עובדים או עוברים בו.
 
  • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח- 1988  
114.    אמצעי זהירות מיוחדים
...............
(ג) לשם ביצוע עבודה בשעות החשכה או במקום חשוך, תותקן במקום העבודה ובמעברים הסמוכים תאורה נאותה.

............
 
185.  תאורה
(א) במקום בו נמצא או עובר אדם ואין בו תאורה טבעית מספקת, יתקין מבצע הבניה תאורה מלאכותית מתאימה
 בעלת עצמת אור מספקת.
(ב) משהותקנה תאורה מלאכותית, כאמור בתקנת משנה (א), היא תוחזק במצב תקין כל זמן שהעבודה במקום נמשכת.
 
  • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007
12-  תנאים לביצוע עבודה בגובה
מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה אלא בהתקיים תנאים אלה:
1. .....
2. ....
......
(6) עבודה בגובה כאמור בפסקה (5) אפשרית בהתקיים לפחות אחד מאלה:
(א) משטח העבודה מצויד בתאורה נאותה ויציבה;
(ב) קיימת תאורה נאותה מן הקרקע;
(ג) העובד מצויד בפנס תקני ותקין המותקן באופן יציב על קובע המגן שלו;
.....
9. ......
 
  • תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966   
81.  תאורה לפעולות בלילה
 (א)  כשמבצעים בעגורן-צריח פעולה מהפעולות המפורטות בתקנת-משנה (ב) במשך השעות שבין שקיעת החמה לבין זריחתה, יוארו תאורה נאותה עגורן-הצריח על חלקיו, המקום בו הוא נמצא והשטח שמעליו הוא הופעל.
(ב)  ואלה הפעולות:
(1)   הפעלת עגורן-צריח;
(2)   פעולה לשם תחזוקת העגורן, סיכתו או תיקונו;
(3)   הרכבת עגורן-צריח, זקיפתו או פריקתו.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה