כניסה הרשמה צור קשר

מהו זמן שמירת מסמכים לתיעוד בנושאי בטיחות ע"פ החקיקה?

 

משיב: משה קוריסקי   |  מס’ תשובה 74953  |  01/08/2021

 

במענה לשאלה שבנדון מצורפים פרטי מידע, כדלהלן:

א. המידע שיובא להלן בנושא שמירת מסמכים הוא באשר לשמירת תיעוד, כפי שמופיע בחקיקת הבטיחות. לגבי סוגיות שונות ותחיקה מסוימת - קיימות דרישות שונות ובנפרד. 
 
  • המסמכים השונים ינוהלו בידי ממונה הבטיחות, בכפוף לתוכנית ניהול הבטיחות. 
  • שמירת מסמכים רפואיים ע"י המפעל תתקיים בהתאם לתקנות המסוימות. 
 
ב. ארגון ושמירת מסמכים ניהול הבטיחות בעבודה - מאוזכרת, בין השאר: 
 
  • פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] תש"ל 1970.     
  • תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת -עובדים) תשנ"ט 1999, מסמכי - פנקס כללי, פנקס הדרכה ומסירת תמצית מידע בכתב לעובד.
  • חוק ארגון הפיקוח על העבודה - רשימות תיוג למילוי ע"י עוזר בטיחות.
 
ג. ההוראה הכללית בפקודת הבטיחות: שנתיים. פקודת בטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970:
 
"פנקס המפעל  
198.(א) למפעל ינוהל פנקס בטופס שנקבע, בעברית או בערבית, וייעשו בו אלה:  .....
 
"שמירת פנקסים ורשימות
200. פנקס המפעל וכל פנקס או רשומה אחרים, המנוהלים לפי פקודה זו, יש לשומרם ולהחזיקם פתוחים לעיון מפקח במשך שנתיים, לפחות, או תקופה אחרת שנקבעה לסוג או להגדר פלוני של פנקס או רשומה, מיום הרישום האחרון בהם".   .....
 
ד. שמירת מסמכים ע"פ תקנות ניטור סביבתי במפעל / גיהות תעסוקתית, כולל הגנת העובדים מרעש על פי תקנות אלו - שמירת תוצאות הבדיקות:
 
  • על ידי המעביד למשך 20 שנה (כפי שנדרש גם בתקנות העובדים ברעש)
  • על ידי מעבדה מוסמכת למשך 50 שנה.  
ע"פ: 
     ע"פ תקנות הבטיחות בנושאי ניטור סביבתי וביולוגי, גיהות תעסוקתית בעבודה עם חומרים שונים / חשיפה לגורמים שונים כגון
  • תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים .....  באיזוציאנטים/ בבנזן/ בויניל כלוריד/ בזרניך (ארסן) / חומרי הדברה ....  / רעש ....
     תוצאות הבדיקות הטוקסיקולוגיות ביולוגיות .... תישמרנה במשך 20 שנים לפחות.
 
ה. שמירת מסמכים - עובדי מעבדות 
    שמירה למשך 10 שנים -   
מנהל מעבדה
(5)   ינהל יומן מעקב, שבו יירשמו תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות,  שנערכו בהתאם להוראות תקנה 2(ב) ותוצאות הבדיקה התקופתית של  המנדפים, בהתאם להוראות תקנה 4(10); יומן המעקב יישמר במשך 10 שנים לפחות;
13.  שמירת דינים - תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
 
ו. פורסם: קווים מנחים לשימוש ביישומונים לניהול הבטיחות25/09/2019 מספר מסמך 74547 מפע"ר / מינהל הבטיחות 
מסמך המאפשר שימוש ביישומונים / ניהול ושמירה דיגיטלית לצורך עמידה בדרישות. 
 
המידע הנמסר ע"י מרכז המידע ואינטרנט אינו מהווה חוות דעת אלא ריכוז מידע ממקורות שונים המובא בשם אומרו.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה