כניסה הרשמה צור קשר

מהם דרישות החוק והתקינה לגבי סולמות?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 74913  |  28/06/2021

 

במענה לשאלה שבנדון מצורפים פרטי מידע, כדלהלן:

תחיקה

ככלל, סולמות מיטלטלים תקניים חייבים להתאים לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007, מהתקנות:

20. השימוש בסולמות
מבצע יוודא כי לא ייעשה שימוש בסולם שאינו סולם קבוע אלא אם כן נתקיים בו אחד מאלה:
(1)  הוא עומד בדרישות התקן הישראלי, ת"י 1847, ומתאים לאופי העבודה המבוצעת;
(2)  הוא סולם נסמך המשמש למעבר בין דיוטות, המהווה חלק מפיגום זקפים או מפיגום עצמאי, כהגדרתם בתקנות עבודות בנייה, ובלבד שהוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1139;
(3)  הוא סולם ניצב תלת-רגלי, המיועד לביצוע עבודות חקלאיות על עצים, שגובהו אינו עולה על 3 מטרים, ובלבד שיש לו מבנה טוב, מחוזק מספיק, בלא פגם גלוי, והמרחק בין השלבים בו אינו פחות מ-25 ס"מ ואינו עולה על 30 ס"מ;
(4)  הוא סולם עץ, המשמש למעבר בין מפלסים שונים בעבודות בנייה ובלבד שמתקיימות בו דרישות אלה:
(א)   אם אורכו עולה על 2 מטרים, יחוזק בכל 1.5 מטר לפחות על ידי בורגי קשירה או על ידי חיזוקי עץ אחוריים;
(ב)   זקף שלו יהיה בעל שטח חתך שלא יפחת מ-45 סנטימטרים רבועים, ומידת רוחבו או קוטרו לא תפחת מ-4.5 סנטימטרים; סיביו יהיו ישרים ככל האפשר, וכיוונם מקביל בקירוב לאורכו של הזקף;
(ג)    שלבי הסולם יהיו בחוזק מתאים, נתונים היטב בתוך הזקפים או תמוכים על ידי גזרי עץ, המחוברים היטב לזקפים משלב לשלב;
(ד)   לא חסר שלב בסולם, ולא יהיה שלב משלביו לקוי; המרחק בין השלבים יהיה אחיד, לא יפחת מ-25 סנטימטרים ולא יעלה על 30 סנטימטרים, ולא יהיה שלב משלביו של הסולם מחובר לזקף אלא במסמרים או באמצעי חיבור נאותים.


תקנים

קיימים התקנים הישראלים הבאים לסולמות, בהתאם לייעודם, אשר כל הסולמות המיטלטלים חייבים לעמוד בהם, מתוך הנחה שמדובר בסולמות מיטלטלים. התקנים הישראלים הם רשמיים והם אימצו את תקני EN בלבד.

 
  • תקן ישראלי ת" 1847 חלק 1   התקן הוא רשמי - מחייב, סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות, התקן אימץ את התקן הבא: EN 131-1.
  •  תקן ישראלי ת" 1847 חלק 2 התקן הוא רשמי - מחייב, כותרת התקן בעברית: סולמות: דרישות, בדיקות וסימוןהתקן אימץ את התקן הבא: EN 131-2.
  • תקן ישראלי ת" 1847 חלק 4 התקן הוא רשמי - מחייב, כותרת התקן בעברית: סולמות: סולמות מפרקייםהתקן אימץ את התקן הבא: EN 131-4.
 
אם תרצו להשתמש בסולמות אשר יוצרו על ידיכם, מומלץ להעבירם לבדיקה למכון התקנים לצורך בדיקה אם הם עומדים בדרישות התקינה הישראלית / EN.

תיקון סולמות

התייחסות התחיקה לנושא תיקון הסולמות קיימת ב"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007". מהתקנות:

תקנה 20 - השימוש בסולמות
20. מבצע יוודא כי לא ייעשה שימוש בסולם שאינו סולם קבוע אלא אם כן נתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא עומד בדרישות התקן הישראלי, ת"י 1847, ומתאים לאופי העבודה המבוצעת
....
תקנה 21 - חובות המבצע
21. (א) מבצע יספק במקום העבודה סולמות על פי הוראות פרק זה בלא פגם, מחומר מתאים, מסוג המתאים לאופי העבודה המבוצעת, בממדים ובגבהים המתאימים למקום הצבתם ובכמות הדרושה.
(ב) מבצע אחראי כי לאחר נפילה בלתי מבוקרת של הסולם או לאחר שינועו באמצעות כלי רכב, ייבדק הסולם כדי לוודא כי לא נפגעו רכיבי הסולם, לא נוצרו בו סדקים או עיוותים או מרווחים בלתי סבירים בין חלקיו.
(ג) מבצע יפסול לשימוש סולמות פגומים וינקוט אמצעים נאותים למניעת השימוש בהם; הסולמות יוחזרו לשימוש רק לאחר שתוקנו על פי דרישות התקן; סולם שאינו ניתן לתיקון יושמד באופן שלא יתאפשר שימוש נוסף בו.
 

הנחיות לגבי המורשים לתקן סולמות מצויות בסעיף 6.2.6 לתקן ישראלי ת" 1847 – חלק 3  "סולמות: הוראות למשתמש", כדלהלן:

 
ניתן לעיין בתקנים או לרכושם בספריית מכון התקנים הישראלי ברחוב חיים לבנון 42, תל אביב, טל' 03-6465191.

 
המידע הנמסר ע"י מרכז המידע ואינטרנט אינו מהווה חוות דעת אלא ריכוז מידע ממקורות שונים המובא בשם אומרו.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה