כניסה הרשמה צור קשר

מהי התחיקה בהקשר של עבודות התקנת מערכת פוטו-וולטאית על גג המפעל?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 70449  |  15/11/2021

 

1. עבודת התקנת מערכת פוטו-וולטאית על גגות צריכה להתבצע לפי דרישות החקיקה השונות, בהתאמה לתנאי ההתקנה וסוג הגג, כגון:
  
 
עבודות מעל גגות יבוצעו כדרישת התקנות הבאות:
 
תקנה 15 - עבודה על גגות.
תקנה 12 - תנאים לביצוע עבודה בגובה (אדם נוסף), וכל תקנה אחרת, הרלוונטית לעבודה בגובה המתבצעת על הגג של מפעלכם (צמ"א, צופה, וכד').
 
בתקנות אלה:
 
"גג שביר" - גג שסוכך בחומר שביר;
"חומר שביר" - חומר לסיכוך גג שמבחינת חוזקו איננו בטוח לנשיאת משקלו של אדם. כגון: לוחות מאסבסט-צמנט, לוחות אקריליים או לוחות מחומר פלסטי אחר, זכוכית, לוחות בידוד, לוחות מתכת או לוחות אחרים שמחמת טיבם, איכותם או מצבם נעשו בלתי בטוחים;"
 
 בתקנה 14 לתקנות אלה המחוקק דורש כדלהלן:
 
"14. בדיקת גג קיים 
לפני ביצוע עבודה על גג קיים תיערך בידי מהנדס בנין או הנדסאי בנין בדיקה יסודית של הגג על כל רכיביו כדי לוודא שטיבם וחוזקם מאפשר ביצוע העבודה על הגג בבטחה."
 
מכאן, מוצע שמהנדס בנייה (מתכנן) יגיע לשטח העבודה, יבחן את הגג הספציפי ויבצע הערכה לגבי יכולת המבנה או הגג לשאת משקל אדם, כאמור בתקנה 1 הגדרות "חומר שביר". אם הגורם המקצועי שיבדוק את הגג בדיקה יסודית יציין שמצב הכיסוי של הגג איננו בטוח לנשיאת משקל אדם, יש להתייחס לגג כאל "גג שביר".
 
במקרה זה, יש כמובן לפעול על פי האמור בתקנות הנ"ל, על כל סעיפיהן, כולל שימוש בלוחות דריכה וזחילה, שהוזכרו בתקנה מס' 4 כלהלן:
 
"4. לא יעבוד אדם על גג שביר או תלול אלא בהימצאו על לוח דריכה או זחילה מתאים, שהונח כך שבזמן עבודה עליו תימנע שבירת סיכוך הגג והלוח הובטח בפני תזוזה ובפני נדנוד."

2. מומלץ שהעבודה תתבצע על ידי קבלן רשום. החיקוק המסדיר את העניין הוא: "תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988".

לא אותרה על ידינו הנחיה תחיקתית, המחייבת באופן מפורש שהקבלן שמקים מתקן פוטו-וולטאי יהיה רשום, בעל סיווג ספציפי. בקשר לסיווגים, ניתן לעיין בתוספת הראשונה לתקנות, שצוינו לעיל.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה