כניסה הרשמה צור קשר

האם קיימות הנחיות או מגבלות בעבודה הקשורות לבריאות אישה החוזרת לעבודתה במעבדה כימית / ביולוגית לאחר חופשת לידה?

 

משיב: שלום ויסמן   |  מס’ תשובה 75319  |  10/01/2022

 

קיימות תקנות המתייחסות להגבלת חשיפה של עובדת לאחר לידה (בתקופת ההנקה):
 
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001.
 
7. עובדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספת השניה או החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הניטור, או לחומרים המפורטים בתוספת השלישית או הרביעית והיא מניקה, תודיע למעבידה על היותה מניקה.
 
הגבלות העסקה בתקופת הנקה תק' תשע"א-2011
 
8. הודיעה העובדת למעביד, כאמור בתקנה 7 ומסרה לו הצהרה בכתב על היותה מניקה לפי הטופס שבתוספת השישית, לא תועבד בעבודה שבה היא חשופה לחומרים המפורטים בתוספת השניה או החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הניטור או לחומרים המפורטים בתוספת השלישית או הרביעית; הוראה זו לא תחול על הזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים המפורטים בתוספת השלישית והרביעית שהם מוכנים להזרקה; על המעביד למצוא בעבורה עבודה חלופית מתאימה במידת האפשר.
 
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011
 
לדוגמה, חשיפה לוויניל כלוריד לעובדת בגיל הפוריות או לנשים בתקופת ההיריון או ההנקה: 
 
תוספת שנייה (תקנה1,3) חלק א' 
 
ויניל- כלוריד
VINYL CHLORIDE
1 חל"מ     0.5 חל"מ החשיפה המשוקללת המרבית
המותרת לעובדת בגיל
הפוריות ולנשים בתקופת
של היריון או הנקה,
תהיה 0.75 חל"מ

בדיקות רפואיות

על פי תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011יש לפעול להורדת הסיכון מחשיפה לגורמים המזיקים, ובין היתר, לערוך ניטור סביבתי תעסוקתי ובדיקות רפואיות, כנדרש בתקנות הייחודיות.
 
בדיקות רפואיות לעובדים בגורמים מזיקים
 
7. (א) נדרשות על פי כל דין או על פי דרישת מפקח עבודה שהוא רופא, בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים בגורמים מזיקים, לא ייערכו בדיקות אלה אלא בידי שירות רפואי שהוסמך לבצען; הפניה לבדיקות טוקסיקולוגיות-ביולוגיות תיעשה על ידי השירות הרפואי המוסמך.
 
הדרישות המחייבות לגבי בדיקות רפואיות לעובדים מפורטות במספר תקנות ייחודיות, בהתאם לסוג הגורם המזיק או סוג העבודה ומידת החשיפה. בדרך כלל, נדרשת בתקנות הנ"ל בדיקה רפואית לפני תחילת העבודה (בדיקה ראשונית), ובדיקות חוזרות, זאת, גם אם בדיקות סביבתיות או ניטור מראים שרמות החשיפה נמוכות מהנקוב בתקנות, אלא אם עצם העבודה בגורם המזיק מחייב בדיקות רפואיות תקופתיות. במקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם רופא תעסוקתי.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה