כניסה הרשמה צור קשר

מהן המגבלות בעבודת אישה בהיריון או מיניקה, או בגיל הפוריות עם חומרים ציטוטוקסיים?

 

משיב: יפעת זר   |  מס’ תשובה 72931  |  03/04/2022

 

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001, מפרטות את החומרים והמגבלות לגבי עבודת נשים בגיל הפוריות, נשים בהיריון או מיניקות. להלן תקנות 4-5, 8:
 
"חובת יידוע בדבר הריון
4.    עובדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספות השלישית עד החמישית או העובדת בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות, תודיע למעבידה על היותה בהריון, בתוך 10 ימים מהיום שבו נודע לה על הריונה; העובדת תצרף להודעתה אישור רפואי בדבר הריונה.
 
הגבלות העבדה בתקופת הריון
5.    נודע למעביד על הריונה של עובדת, לא יעבידה –
(1) בהליך ייצור של חומרים המפורטים בתוספת השלישית;
(2) בחשיפה לחומרים המפורטים בתוספת הרביעית או לחומרים המפורטים בתוספת החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הניטור; 
הוראות פסקאות (1) ו-(2) לא יחולו על הזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים המפורטים בתוספת השלישית והרביעית שהם מוכנים להזרקה; 
(3)  בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות.
...
הגבלות העסקה בתקופת הנקה תק' תשע"א-2011
8.    הודיעה העובדת למעביד, כאמור בתקנה 7 ומסרה לו הצהרה בכתב על היותה מניקה לפי הטופס שבתוספת השישית, לא תועבד בעבודה שבה היא חשופה לחומרים המפורטים בתוספת השניה או החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הניטור או לחומרים המפורטים בתוספת השלישית או הרביעית; הוראה זו לא תחול על הזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים המפורטים בתוספת השלישית והרביעית שהם מוכנים להזרקה; על המעביד למצוא בעבורה עבודה חלופית מתאימה במידת האפשר."

להן תקנות נוספות, שבהן יש התייחסות לחומרים ציטוטוקסיים:
תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997, שבהן מוגדרת פסולת של חומרים ציטוטוקסיים כפסולת רפואית מסוכנת.  
 
מידע נוסף:
מידע בנושא עבודה עם חומרים ציטוטוקסים מופיע בפרסום המוסד לבטיחות ולגיהות: "פיקוח על בריאות העובד - חשיפה תעסוקתית לגורמים מזיקים", מאת ד"ר ל.י. נעים (קוד: ח-076/2), פרק 20: חשיפה תעסוקתית לחומרים ציטוטוקסיים.

♦ פרסום של מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות: היריון וגם עבודה – ציפייה בטוחה (ת-196, 2015) (תשומת לבך לעמ' 14-15).

♦ להלן מסמך חוזר מינהל הרפואה, שפרסם משרד הבריאות במאי 2017, בנושא טיפול בתכשירים ציטוטוקסיים – עדכון הנחיות. החוזר אמנם מיועד למנהלי בתי החולים ולמנהלי האגפים הרפואיים בקופות החולים, אך מומלץ להיעזר בו בכל הקשור לנושא זה.   

♦ Eastay, A.C. et al., Safe handling of cytotoxics: guideline recommendations, Curr. Oncol. (2015) 22(1): e27-e37.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה