כניסה הרשמה צור קשר

האם יש דרישה על פי החוק להעסיק לפחות 2 עובדים במשמרת לילה במפעל מכונות?

 

משיב: דוד זיו     |  10/05/2022

 

א. קיימים מצבים שבהם קיימת חובת נוכחות או הימצאות יותר מעובד יחיד או עבודה של יותר מעובד אחד. נא ראה מאמר ת-187  "עבודת יחיד-עובד בודד", שבה מופיעים הסברים בנושא זה. המאמר מפרט את דרישות התחיקה אל מול מספר עיסוקים ספציפיים, אשר בהם נדרשים שני עובדים או יותר.
בחומר הנ"ל תמצא מידע כללי על : הסיכונים בתחנות עבודה שבהן העובד נמצא לבד, הדרישות מהעובדים המבודדים, הכשרת העובד הבודד, דרישות מיוחדות במקומות שבהם העובד נמצא לבדו, ההשגחה, אמצעים שאותם יש לנקוט בהתחשב בדרגת הסיכון, עבודת אדם בודד בתחיקה הישראלית.
 
דרישות מיוחדות לעובד יחיד / מבודד פירוט: 
 
יש לתת בידי עובד בודד או מבודד אמצעי קשר ונוהל קשר עם גורם זמין. כמו כן, הדרכה על סיכונים אפשריים ופעולות שיש לנקוט, דרכי הימלטות, פעילות מערכת  השגחה וקשר עם מוקד מאויש בתדירות מוקפדת, הפעלת אזעקות. תופש המקום יחליט על אופן ביצוע העבודה (ואם בכלל) על ידי עובד בודד, וכן, לגבי האמצעים וההסדרים שיינקטו.

בכל מקרה, מוצע שתהליך אישור העסקת "עובד בודד" יעוגן במסגרת הנהלים הפנימיים של מקום העבודה, תוך פירוט ההדרכות וההנחיות שניתנו לעובד, כולל התייחסות לפעילויות המאושרות לביצוע במסגרת זו.

ב.  תחיקת הבטיחות מתייחסת להימצאות של שני עובדים לפחות, בעת ובעונה אחת, בנושאים הבאים: 
 
 • עבודה עם חומרים מסוכנים 
 •  עבודה במקום מוקף
 •  עבודה עם חומר נפץ
 •  עבודות מסוימות במערכת החשמל
 •  עבודה על גגות שבירים או תלולים
 •  הרמת בן אדם במלגזה
 • עבודה בגובה
 • עבודה במעבדה
אם העובד שנשאר לעבוד עונה להגדרות שלעיל, אזי קיימת חובה על תופש המפעל לבצע את הפעילות לא על ידי אדם בודד.

אם הפעילות אינה נזכרת בתחיקה, חיוני לבצע הערכת סיכונים, כדי לאתר את התרחישים האפשריים ולוודא מתן מענה על פי העקרונות המפורטים בדף המידע:
 
 • כישורים אישיים של העובד והתאמתו לעבודה.
 • כישוריו וניסיונו.
 • סביבת העבודה.
 • היכולת להבטיח מענה בחירום.
 • ניתוח מהות הפעילות המתוכננת.
 • ציוד.

בהתאם לנ"ל יחליט בעל המקום על אופן ביצוע העבודה (כן או לא) ע"י עובד בודד וכן לגבי האמצעים וההסדרים שיינקטו בהתאם.

ג.  נושא "עבודת יחיד" מופיע בתחיקה הישראלית ב :
 
ד.  בהחלט עשויים להיות עיסוקים נוספים במקומות עבודה, שבהם פוטנציאל הסיכון גבוה, ועל המעסיק לבחון זאת היטב לפני שהוא מחליט להעסיק עובד בודד.
במקרים אלה, רצוי לבצע הערכת סיכונים לכל תהליך העבודה, כדי לוודא שלמכלול הסיכונים ניתן מענה סביר.

ה. במעבדות ראה להלן:
 1.  על פי תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א 2001. [תקנה 4: אמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתיים כלליים במעבדה], "לא יעבוד עובד בודד במעבדה, בזמן שמתבצעת בה עבודה עם גורמים מסוכנים".
 2.  על פי הערכה לניהול הבטיחות והבריאות במעבדות כימיות וביולוגיות, המומלצת על ידי אגף הפיקוח על העבודה בשנת 2007, יש לוודא "שמקפידים על איסור עבודה של אדם בודד במעבדה" [עמ' 28]. 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה