כניסה הרשמה צור קשר

על מי חלה חובת הדרכה לעבודה בגובה ?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 54926  |  08/07/2013

 

תכליתן של תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007 היא הדרכת העובדים לביצוע העבודות שהוגדרו בתקנות אלה כעבודה בגובה .

בתוספת (2) לתקנה 5 בתקנות הבטיחות בעבודה - עבודה בגובה, קיים פירוט תחומי עבודה בגובה עליהם חלה חובת ההדרכה. להלן התחומים המוזכרים בתוספת (2):

 1. על סולמות;
 2. מתוך סלים להרמת אדם;
 3. מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים;
 4. בתוך מקום מוקף;
 5. מעל לפיגומים;
 6. מעל גגות;
 7. מעל מבנה קונסטרוקציה;
 8. בטיפול בעצים וגיזומם;
 9. בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה;

ההדרכה - ע"פ דרישת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007 - היא לשם קבלת הסמכה (אישור העבודה בגובה). עם סיום ההדרכה יינתן למודרך אישור בהתאם. האישור יהיה לתחום ההדרכה שאליו הוכשר העובד, והוא יינתן לתקופה שלא תעלה על שנתיים. אם סיום תוקף האישור יהיה צורך בחידושו.

מצורפת להלן תקנה 6 לתקנות הנ"ל המנחה בקשר ל"הדרכה ואימון":

 "6. הדרכה ואימון
 (א) מדריך עבודה בגובה ידריך עובד רק בתחומי העבודה בגובה שהוא מוסמך להדריך בהם.
 (ב) מדריך עבודה בגובה יחתום על אישור, כאמור בתקנה 5(2) אם מילא העובד אחר דרישות ההדרכה, לפי תכנית המתאימה לתחום העבודה בגובה.
 (ג) האישור יהיה לתחום ההדרכה שהוכשר לו העובד, והוא יינתן לתקופה שלא תעלה על שנתיים.
 (ד) המבצע יחזיק אישור תקף לכל עובד, החתום ביד מדריך מוסמך, ויצורף לפנקס; בעבודות בניה יימצא עותק אישור כאמור גם בידי מנהל העבודה כמשמעותו בתקנות עבודות בניה.
 (ה) על אף האמור בתקנה 5 יכול שלצורכי הדרכה, אימון, או בחינה יעבוד אדם בגובה בלא אישור על השתתפות בהדרכה, אם הוא פועל בהשגחתו הישירה והמתמדת של מדריך עבודה בגובה."

במסמך שפורסם על ידי מינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה במשרד הכלכלה:

 • תכניות לימוד להדרכות עבודות בגובה
 • הוראות כלליות לצורך ביצוע הדרכת עובדים בגובה (סימוכין : תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז - 2007).

במידה ודרושות הבהרות נוספות ניתן לפנות למר זאב דיבסק במינהל הבטיחות. טלפון מס'' 02-6662815.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה