כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרש להשתמש בציוד למניעת נפילה מגובה בעבודה על במת הרמה ניידת? מה ההסמכה הנדרשת למפעיל?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 75326   |  18/09/2022

 

שימוש בציוד למניעת נפילה מגובה

עבודה בגובה - הגדרת המונח "עבודה בגובה" מצויה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007מהתקנות:
 
תקנה 1 - "עבודה בגובה
- כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ולרבות עבודה כאמור - 
 
(1) המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני; 
(2) המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ–45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי הענין; 
(3) המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן; 
 
לפי תקנה 17 לתקנות האמורות, עובד המצוי על משטח הבמ"נ יהיה רתום לנקודת העיגון באמצעות מערכת למניעת נפילה. מהתקנות:
 
17.  עבודה בגובה באמצעות מתקן הרמה
א).....
3)  קיימות נקודות עיגון במשטח העבודה או הסל שבמיתקן, לפי הענין, לצורך ריתום העובד או העובדים באופן בטוח באמצעות מערכת למניעת נפילה;
 
אם נדרש מהעובד מעבר ממשטח העבודה בבמת ההרמה לעמדת עבודה בגובה, הוא ייעשה בכפוף לנדרש בתקנת משנה (א)(8) לתקנה 17, כדלהלן:
 
(8) מעבר אדם ממשטח עבודה במתקן, לעמדת עבודה בגובה ייעשה רק בהתקיים כל אלה:
(א) עמדת העבודה יציבה ומקובעת כראוי;
(ב) משטח העבודה במתקן צמוד לעמדת העבודה ולא נעשית בו כל תזוזה;
(ג) אמצעי הקשירה של העובד לא ינותק מנקודת העיגון במשטח העבודה במתקן, עד שהתמלאה דרישת פסקת משנה (ב);
(ד) העובד יתחבר לאמצעי קשירה אחר במערכת לבלימת נפילה, המותקן באופן יציב ובטוח בעמדת העבודה, בטרם יעבור לעמדת העבודה;
(ה) המתקן יישאר בעמדתו בלא תנועה עד להתרחקות העובד בגובה למרחק של 2 מטרים ממנו, ובהיעדר מרחק כאמור, למרחק המרבי האפשרי ממנו;
(ו) המתקן יוזז מעמדת העבודה בזהירות מרבית ולאחר שננקטו כל האמצעים למניעת פגיעה בעובד;
 
הסמכת המפעיל

הסמכת מפעיל במת הרמה והדרכתו נדרשת על פי התקנות שלהלן:

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007.
 
17.  עבודה בגובה באמצעות מתקן הרמה
......
(4) העובד המפעיל את המתקן הוא מי שהוסמך או הוכשר להפעלת המתקן, כנדרש בתקנות עגורנאים;
 
מינוי מפעיל של מכונות הרמה מהסוג הזה הוא פנים-מפעלי וייעשה כדרישת תקנה 18 לתקנות אלה. מהתקנות:
 
תקנה 18 -  מינוי מפעיל מכונת הרמה
 
(א) לא תופעל מכונת הרמה המופעלת בכוח מיכני, חשמלי, הידראולי או פניאומטי, למעט עגורנים מסוגים א', ב', ג' ו-ד', אלא בידי אדם שמונה למטרה זו בידי תופש המפעל, מבצע הבניה, מנהל המחצבה או בעליה של מכונת ההרמה, לפי הענין.
(ב) לא יתמנה אדם לתפקיד כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן עמד בכל הדרישות דלקמן: 
     (1) מלאו לו 18 שנים; 
     (2) הודרך בידי אדם בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה. 
(ג) המינוי כמפורט בתקנת משנה (א) ייעשה לפי הטופס שבתוספת החמישית, והמינוי כאמור יימצא במקום שבו מופעלת מכונת ההרמה. 
 
המינוי ייעשה בכתב ע"י תופש המפעל, באמצעות הטופס שנמצא בתוספת החמישית לתקנות. ההדרכה לקראת המינוי תינתן לפי הנדרש בתקנת משנה 18(ב)(2). זאת, בנוסף להדרכת עבודה בגובה.
 
כמו כן, נדרשות הסמכות נוספות, כרישיון נהיגה (להזזת הבמה), הדרכה לעבודה בגובה. מידע מפורט בנושא דרישות לתפעול במות הרמה ניידות נמצאות בפרסום של מרכז המידע של המוסד לבטיחות וגיהות.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה