כניסה הרשמה צור קשר

היכן נדרשת התקנת ארון ציוד כיבוי אש – האם בקרבת הידרנטים או ברזי כיבוי במפעל?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 59939  |  15/11/2022

 

התקנת ציוד וסידורי כבאות יהיו לפי דרישות רשות כבאות והצלה, ובהתאם לדרישות התחיקה הרלוונטית. הדרישה להתקנת ארון ציוד כיבוי אש בקרבת הידרנטים במפעלים אותרה בתחיקה שלהלן: 
 

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה) תשל"ב - 1972, תוספת (תקנות 1 ו-2), חלק ב'

6. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי    

בקרבת כל ברז כיבוי חיצוני ופנימי במפעל יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל: 
(1) זרנוקי כיבוי בקוטר של "2 ובאורך של 15 מטרים, ומספרם של הזרנוקים יהיה כמספר ברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים בתנאי שמספרם לא יקטן מ-4 זרנוקי כיבוי; 
(2) מזנקי כיבוי בקוטר "2 עם נחיר של 8 מ"מ מסוג סילון ריסוס שמספרם יהיה כמספר מחצית זרנוקי כיבוי, בתנאי שמספרם לא יקטן מ-2 מזנקי כיבוי.


ראה גם חלקים א' ו-ג' לתקנות הנ"ל (חלוקה לפי סוגי מפעלים).

דרישה להתקנת ארון כיבוי אש:
בתקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים), תשל"ב - 1972 (16), תוספת (תקנה 1 ו-2), חלק ב'

ברז כיבוי

4.  בכל מפלס של מחסן יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של "2 ובאופן שעל כל 1000 מטרים מרובעים או על כל חלק מהם יותקן ברז כיבוי אחד, בתנאי שהמרחק מכל נקודה של המפלס לברז כיבוי לא יעלה על 60 מטר.

זרנוקי כיבוי ומזנקי כיבוי

5. בקרבת כל ברז כיבוי כאמור בסעיף 4 יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של "2, באורך של 15 מטרים, ומזנק כיבוי אחד בקוטר של "2 שנחירו מסוג סילון ריסוס ובקוטר של 8 מ"מ.


ראה גם חלקים א' ו-ג' לתקנות הנ"ל (חלוקה לפי סוגי מחסנים)

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה