כניסה הרשמה צור קשר

מהו הגוון (הצבע) של אפוד זוהר - ביגוד מחזיר אור?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 65169  |  08/01/2023

 

א. חובת לבישת ביגוד בעל נראות גבוהה (אפוד זוהר) הנה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997.

פירוט הדרישה כדלהלן: בתוספת לתקנה מס' 3, סעיף 13
 
טור א'
איבר הגוף
הטעון הגנה
טור ב'
עבודות ותהליכים מסוכנים
טור ג'
סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי
העבודה
13. הגנת כל הגוף מפני פגיעה של כלי תעבורה 13.1 עבודות שדורשות הבחנה ברורה מרחוק של המצאות העובדים באתר העבודה כגון:

13.2 עבודות בכבישים, מדרכות ומסילות ברזל ובשוליהם – כגון סלילה ואחזקה, צביעה ופיקוח, התקנה ואחזקה של אמצעים ואבזרים;

13.3 וכן עבודות פינוי אשפה, נקיון ואיסוף אשפה, הסרת מכשולים ומטרדים אחרים בכביש והכוונת תנועה בכביש.
ביגוד מחזיר אור או חלקי ביגוד מחזירי אור;
 
מעבר לכך, אם על סמך סקר סיכונים באתר קיימת סכנה להיפגעות עובדים, אזי קיימת חובה להשתמש באפוד זוהר.
 
הדרישה בתקנות היא שהציוד יהיה לפי תקן ישראלי, אם קיים, כמופיע בתקנה הבאה:

6. טיב הציוד והתאמתו 
 
   (א) ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע. 
   (ב) ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי - לאחד התקנים EN, DIN, ISO, ANSI או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי; לענין זה - 
       "תקן ISO" - תקן של הארגון הבינלאומי לתקינה International Standard Office; 
       "תקן DIN" - תקן של Deutsche Industrie Norma; 
       "תקן EN" - הנחיית תקינה של השוק האירופי המשותף; 
       "תקן ANSI" - תקן של American National Standard Institute 
       תקנים אלה נמצאים לעיון הציבור במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות ובספריית מכון התקנים הישראלי. 
   (ג) ציוד מגן אישי יותאם, לפי תפקידו וצורתו, לאיבר הגוף של העובד שעליו הוא נועד להגן, וכן לסיכון שאותו הוא נועד למנוע.
 
ב. התקן הישראלי המתאים הוא: ת"י 1258  חלק 4: ביגוד מגן - ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה. התקן הוא רשמי - מחייב.
אי לכך, אם יש צורך בשימוש בביגוד אזהרה בהתאם לדרישות התחיקה, אזי הביגוד (אפוד זוהר) חייב להיות בהתאם לתקן הישראלי. התקן אימץ את התקן האירופי או האמריקאי.
הגוונים המופיעים בתקן הם: 

לפי התקן האמריקאילפי התקן האירופיכלומר הגוונים שהתקן קובע הם: צהוב, אדום, קומבינציה של אדום וצהוב.

לא אותרה על ידינו דרישה ספציפית לחובת לבוש של אפוד זוהר בגוון כזה או אחר לסוג מסוים של עבודה או מקום.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה