כניסה הרשמה צור קשר

תשובת השבוע

האם נדרש סימון אזהרה לדלתות זכוכית?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 76588  |  02/03/2023

 

דלתות/מחיצות מזכוכית שקופה עלולות להוות סיכון בטיחותי. הזכוכית שבירה ועלולה להתנפץ לחלקים ולרסיסים מסוכנים כאשר נחבט בה גוף אדם.
 
מניעת תאונות תיעשה באמצעות הבלטת קיומו של החיץ השקוף, על ידי: סימון הזכוכית השקופה באופן שנראה לעין, כמו מדבקות, או שימוש בטכניקות צריבה או צביעה.
 
1. תחיקה - דרישות לדלתות שקופות בבניין
    - הדרישות הנ"ל מופיעות בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, תוספת שניה 
      סימן ד': אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה
 
דלתות, מחיצות וקירות שקופים
8.06 דלתות, מחיצות וקירות שקופים בחלקי הבנין המשמשים את הציבור, יסומנו בסימני אזהרה בהתאם לדרישות ת"י 1918 חלק 4, בסעיף הדן בדלתות וקירות שקופים.
 
דלתות פנים
8.07 כל דלתות פנים בבנין ציבורי המיועדות לשימוש הקהל ימולאו לגביהן התנאים הבאים:
......
(9) ניתן להתקין דלת שקופה; זכוכית המשמשת כחומר שקוף, יתקיימו לגביה דרישות תקן ישראלי, ת"י 1099 חלק 1.;
 
סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים
8.79 בחלקי בניין המשמשים את הציבור, יסומנו דלתות, מחיצות וקירות שקופים, לרבות חלונות ראווה, בסימון לפי ת"י 1918 חלק 4, בסעיף הדן בדלתות וקירות שקופים ויחולו עליו גם הוראות אלה, כמתואר בתרשים 8.79:
(1)  הסימון יהיה משני גוונים בניגוד חזותי ובשטח דומה, ממוקמים זה בתוך זה או זה לצד זה;
(2)  הסימון יהיה בגובה שבין 150 ל-160 סנטימטרים, ובגובה שבין 90 ל-100 סנטימטרים;
(3)  המרחק האופקי בין הסימונים האמורים בפרט זה לא יעלה על 150 סנטימטרים;
(4)  על אף האמור בת"י 1918 חלק 4, סימון כאמור בפרט זה, יכול שיהיה מרכיב בנוי או אבזר פרזול, בצבע בולט לעין, המחלק את הדלת, המחיצה או הקיר השקוף בטווח גובה 130 עד 160 סנטימטרים מרצפתם;
(5)  בכנף דלת שקופה יחולו הוראות פרט 8.80.


סימון דלת שקופה בקיר שקוף
8.80 על כנף דלת העשויה חומר שקוף ומשולבת בקיר שקוף, בחלק בניין המשמש את הציבור, יהיה בקצה הנפתח ועל הקיר שהיא משולבת בו, לאורך קו המגע ביניהם, סימון שיאפשר להבחין בין שולי אגף הדלת לקיר השקוף, ויחולו עליו הוראות אלה:
(1) הסימון יהיה פסים אנכיים שרוחב כל אחד מהם 5 סנטימטרים לפחות, באורך 50 סנטימטרים לפחות ומיקומו, בטווח גובה שבין 100 ל-160 סנטימטרים לפחות, מעל פני הרצפה;
(2) כל פס יורכב משני גוונים בניגוד חזותי התופסים, כל אחד, שטח דומה.
 
סימון דלת הזזה דו אגפית ושקופה
8.81 בדלת הזזה דו-אגפית העשויה חומר שקוף, בחלק בניין המשמש את הציבור, יהיו סימנים כאמור בפרט 8.80 על שני האגפים, בקו המגע ביניהם.
 
סימון דלת מסתובבת
8.82 בשולי כנף דלת מסתובבת יהיו סימנים כאמור בפרט 8.80.
סימן ב': דרך נגישה
 
דלת כניסה נגישה לבניין מגורים חדש
8.263 (א) כוח הפעלה בדלת הכניסה הנגישה לבניין מגורים חדש יהיה לפי דרישות ת"י 1918 חלק 3.1.
          (ב) בדלתות, מחיצות וקירות שקופים בשטחים המשותפים המשמשים את הציבור יחולו הוראות פרטים 8.79 עד 8.82.
 
2. תקינה - דרישה לסימון ושימוש בדלתות זכוכית שקופה 
א. מצורף להלן תיאור ותקציר התקן כפי שמופיע בדף איתור ורכישת תקנים באתר מכון התקנים: ת"י 1099 חלק 1.01
 
כותרת התקן בעברית: 
זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה

תקציר התקן
תקן זה דן בתכן של שמשות המיועדות לזיגוג רכיבים בבניינים, כגון: חלונות, דלתות, מחיצות, גגות ותקרות מזוגגים, מחסומים ומעקים, חלונות ראווה, קירות מסך. תקן זה חל על זיגוג פיר מעלית, אך אינו על זיגוג תא המעלית. התקן אינו דן בנושאים אלה: תכן שמשות המיועדות לזיגוג רצפות, חממו ושימוש בלבני זכוכית. תקן זה אינו דן בתכן הזיגוג (ההתקנה.) הדרישות לתכן הזיגוג נידונות בחלקים 6-2 של סדרת התקנים הישראלים ת"י .1099 בעת פרסום תקן זה קיים חלק 2 של הסדרה, הדן בתכן הזיגוג של שמשות הממוסגרות בכל היקפן; חלקים 6-3 יוכנו בעתיד. 
 
מצורף ציטוט של סעיף 3.1.4, הקובע כדלהלן:
"שמשה המותקנת במקום שבו בני אדם עלולים להתנגש בה תוך כדי הליכה (כגון: דלת, צידי הדלת, מחסום) תסומן בסימון מבליט את קיומה. ......
בתקן הנ"ל אינם מפורטים שיטות ואמצעי סימון.
 
ב. סעיף 2.2 על כל תת-חלקיו של ת"י 1918 חלק 4 מפרט את הסימונים הנדרשים בהתאמה לדלתות והמחיצות.
 
ניתן לעיין בתקנים או לרוכשם בספריית מכון התקנים הישראלי ברחוב חיים לבנון 42, תל אביב, טל' 03-6465191.
 
תקן זה קובע דרישות לגבי אמצעי תקשורת בסביבה בנויה , הן בסביבה חדשה והן בסביבה קיימת. התקן קובע דרישות לאמצעי תקשורת חזותיים, שמיעתיים ומישושיים.
 
2.2.1.2.  הסימנים יתאימו למתואר בציורים 12ב ו-12ג ולדרישות המפורטות להלן: 
א. גודל הסימן יהיה כזה שיוכל להכיל בתוכו עיגול בקוטר 15 ס"מ לפחות (ראו חלופה א בציור 12ב), או שיהיה פס המשכי ברוחב 10 ס"מ לפחות (ראו חלופה ב בציור 12ב).
ב.  הסימנים ימוקמו בשני גבהים: מרכזם של הסימנים העליונים יהיה בגובה שבין 150 ס"מ ל-160 ס"מ מפני הרצפה, ומרכזם של הסימנים התחתונים יהיה בגובה שבין 90 ס"מ ל-100 ס"מ מפני הרצפה, כמתואר בציור 12ב. 
ג.  המרחק בין סימנים שאינם המשכיים לא יהיה גדול מ-60 ס"מ (ראו חלופה א בציור 12ב).
ד.  בדלתות שקופות ימוקמו הסימנים במרכז אגף הדלת.
ה.  הסימן יכלול שני גוונים אטומים (לא שקופים) בניגוד חזותי זה לזה, בגימור קהוי, שימלאו כל אחד מהם שטח דומה בסימן, והממוקמים זה לצד או זה מעל זה;   ....

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה