כניסה הרשמה צור קשר

האם חובה להירתם על במת הרמה?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 76637  |  22/03/2023

 

פרטי מידע, כדלהלן:

הגדרת המונח עבודה בגובה ב"
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז - 2007

הינה:
"עבודה בגובה" – כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ולרבות עבודה כאמור –
(1)   המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני;
(2)   המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי הענין;
(3)   המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן;


דרישות המחוקק לעבודה בגובה באמצעות מיתקן הרמה הוסדרו בתקנה 17 ל" תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז - 2007". אין המחוקק מתנה קיום הדרישות שבתקנה זו בסוג המחסן או כל תנאי אחר, אלא קובע באופן גורף, כדלהלן:

17.  עבודה בגובה באמצעות מיתקן הרמה

 (א)  מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה באמצעות בימה מתרוממת ניידת, פיגום תלוי ממוכן, פיגום תורן ממוכן וסל להרמת אדם (בתקנה זו – מיתקן) אלא בהתקיים תנאים אלה:
(1)   המיתקן נבדק בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך, בתנאים ובתדירות שנקבעו לפי הפקודה ונתקבל מהבודק תסקיר בדיקה המאשר את תקינות המיתקן להפעלה בטוחה;
(2)   לגבי סל להרמת אדם, צוינה בתסקיר הבדיקה במפורש התאמת הסל לכלי ההרמה שניתן להרכיבו עליו;
(3)   קיימות נקודות עיגון במשטח העבודה או הסל שבמיתקן, לפי הענין, לצורך ריתום העובד או העובדים באופן בטוח באמצעות מערכת למניעת נפילה;
(4)   העובד המפעיל את המיתקן הוא מי שהוסמך או הוכשר להפעלת המיתקן כנדרש בתקנות עגורנאים;

.......
.......

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה