כניסה הרשמה צור קשר

מהי ההסמכה הנדרשת למפעיל עגורן גשר עילי בעל עומס עבודה בטוח - מתחת ל- 1000 ק"ג?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 72713  |  07/07/2024

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), -1992, מסווגת את סוגי העגורנים ומנחות לגבי אופן ההסמכה של מפעיליהם.

מובאת להלן מהתקנות הגדרת המונח "עגורן":

 "עגורן" - כל אחד מאלה:
(1) עגורן צריח (Tower Crane);
(2) עגורן נייד (Mobile Crane) אופני, זחלי או חצי-זחלי;
(3) עגורן גשר עילי ועגורן שער;
(4) עגורן להעמסה עצמית;

 
הגדרות:

 "עגורן שער" – עגורן גשר עילי שקצותיו מורכבים על עמודים המצוידים בגלגלי נסיעה במפלס הקרקע או הרצפה;
"עגורן גשר עילי" – עגורן שהגשר שלו נשען, בכל אחד מקצותיו, על מרכב שגלגליו נעים על מסילה עילית, למעט עגורן המופעל בכוח ידני בלבד; ולמעט עגורן שעומס העבודה הבטוח שלו אינו עולה על 1000 ק"ג;

 
עפ"י ההגדרות המובאות לעיל, עגורן שער מהווה סוג של עגורן גשר עילי, כאשר שקצותיו מורכבים על עמודים המצוידים בגלגלי נסיעה. המחוקק מחריג עגורני גשר עילי שעומס העבודה הבטוח שלהם אינו עולה על 1000 ק"ג מהקטגוריה של "עגורנים" ולפי תקנות אלה הסטטוס של מכונת הרמה מהסוג הזה הינו "מכונת הרמה אחרת". כלומר קביעת הסטטוס  הנה העומס שהעגורן מסוגל להרים  ולא העומס שמרימים בפועל, עד 1000 ק"ג. מפעיל מכונת הרמה מהסוג הזה שהעומס עבודה הבטוח אינו עולה על 1000 ק"ג יודרך ויתמנה וכדרישת התקנה 18 לתקנות אלה.
  
להלן:

18. הפעלת מכונת הרמה
(א)  לא תופעל מכונת הרמה המופעלת בכוח מיכני, חשמלי, הידראולי או פניאומטי, למעט עגורנים מסוגים א', ב', ג' ו-ד', אלא בידי אדם שמונה למטרה זו בידי תופש המפעל, מבצע הבניה, מנהל המחצבה או בעליה של מכונת ההרמה, לפי הענין.
(ב)  לא יתמנה אדם לתפקיד כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן עמד בכל הדרישות דלקמן:
(1)   מלאו לו 18 שנים;
(2)   הודרך בידי אדם בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה.
 (ג)   המינוי כמפורט בתקנת משנה (א) ייעשה לפי הטופס שבתוספת החמישית, והמינוי כאמור יימצא במקום שבו מופעלת מכונת ההרמה.

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה