כניסה הרשמה צור קשר

האם מנהל עבודה בבנייה חייב להיות נוכח כל הזמן באתר?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 76543  |  05/06/2024

 

הדרישה לחובת נוכחות של מנהל עבודה באתר נדרשת בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), 1988. תקנות 2-5 מפרטות את הדרישות למינוי מנהל עבודה בבנייה וחובת נוכחותו. 

תקנה 2. מינוי מנהל עבודה

"(א) מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינהו. 
 (ב) מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו, גילו, מענו, השכלתו המקצועית ונסיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה. 
 (ג) הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע על כך מבצע הבניה, מיד, למפקח העבודה האזורי, ימסור לו את הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו וירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה שנתמנה כאמור. 
 (ד) ההודעה לפי תקנות משנה (ב) או (ג) תימסר על גבי טופס שניתן להשיגו במשרדו של מפקח העבודה האזורי, תיחתם בידי מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה מנהל עבודה ותישלח, בדואר רשום, למשרדו של מפקח עבודה אזורי באזור שבו מתבצעת העבודה. 
 (ה) נראה למפקח העבודה האזורי כי לא נתקיימו במינוי מנהל עבודה הוראות תקנה זו או הוראות תקנה 3, או שהוא סבור שאין האדם שנתמנה מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי או ניסיון שאינם מתאימים למילוי התפקיד מבחינת מורכבותו או מבחינת היקף העבודה, רשאי הוא להודיע למבצע הבניה כי אין הוא מקבל את המינוי וכי עליו למנות מנהל עבודה אחר; הודעה כאמור תהיה בכתב ומנומקת. בחילוקי דעות בשאלת קיום ההוראות האמורות יכריע מפקח העבודה הראשי."


3. במקרה של היעדרות המנהל  תקנה 2 (א) קובעת: "כל עבודת בניה תבוצע  בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה". התקנה מחייבת את נוכחות מנהל העבודה באתר הבנייה בכל זמן העבודה. אי לכך, יש למנות מנהל עבודה מחליף, עם הדיווח המתחייב מכך ועם ציון המשמרות/שעות העבודה. המינוי ייעשה על פי דרישות תקנה 2 לעיל. חפיפה והעברת תפקיד בין מנהלי העבודה מתבקשת מאליה. 

4.  קיים המסמך 746144 מתאריך 23/09/2019, המנחה הבא בנושא:
הודעה על מינוי מנהל עבודה והחלפתו לפרק זמן מוגדר - הנחיות וקווים מנחים

5. לבירור נוסף ניתן לפנות: למפקח עבודה אזורי, או לחילופין למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית הרגולטורים לנושא.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה