כניסה הרשמה צור קשר

האם חובה לנעול נעלי בטיחות בהפעלת מלגזה אדם הולך?

 

משיב: יעקב מאירסון    |  מס’ תשובה 44853  |  19/07/2009

 

1. הדרכת מלגזנים- נוהלי בטיחות
הפעלת המלגזות הנ"ל תעשה בהתאם להוראות ההפעלה של יצרן הכלים.
בנוסף לכך מפעילי המלגזות יקבלו הדרכה בדבר הסיכונים הפוטנציאליים, להם יחשפו במהלך ביצוע העבודה. נושא הדרכת עובדים מפורט ב"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999", תקנה מס' 3 כדלקמן:
3. הדרכת עובדים
(א) מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן - הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה.
(ב) מחזיק במקום עבודה ינקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם פועלים
על פיה.
(ג) הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי.

מדובר בהדרכת העובדים הנוגעת למניעת סיכונים בעבודה, שצריכה להתבצע על ידי בעל מקצוע מתאים. כמו כן על מעביר ההדרכה לוודא שהמודרך הבין את החומר ובקיא בנושאים שהוזכרו, כלומר על ההדרכה להינתן באופן מקצועי ע"י גורם מתאים שמכיר את הסיכונים מחד ומכיר את שיטות ההדרכה בהעברת החומר מאידך. ההדרכה צריכה לכלול נוהלי בטיחות כלליים ומפעליים וכן כללי בטיחות ספציפיים לעבודה במלגזה.
על מפעיל מלגזה לקבל הדרכה מתאימה להפעלתה, שתהיה (כמו תחזוקתה) ע"פ הוראות היצרן. תשומת לב מיוחדת לטעינת המצברים ותנאים סביבתיים בכל מקומות השימוש במלגזה במפעל.
דבר ביצוע ההדרכה יצוין בטופס, כאשר המודרך יאשר דבר ביצוע ההדרכה בחתימתו.

מידע נוסף:
בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות קיימת חוברת (ח-002) "מלגזות", בה תמצא התייחסות להיבטים שונים הקשורים לנושא הפעלתה ותחזוקתה של המלגזה.

הערה: את פרסומנו ניתן להשיג ביחידת ההפצה, רח' הים 2, בת ים, טל 03-6574147 או להזמין באמצעות האתר.

2. נעלי בטיחות
תפקידן של נעלי הבטיחות הוא להגן על הרגליים מפני השפעות מכאניות, כימיות ופיסיקליות כגון מכות, חבטות, מעיכה מחפצים נופלים, ומפני חומרים חמים, מפני חום או קור, ולאפשר למי שנדרש לעמוד עמידה ממושכת במהלך היום ללא פגיעה או נזקים לשלד הגוף. סוג נעלי בטיחות יקבע לאחר ביצוע סקר סיכונים בכל מחלקות המפעל, בהן תופעל המלגזה.

ב. ב"תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד-מגן אישי), התשנ"ז-1997", בתוספת, סעיף 7, המחוקק מחייב שימוש בנעלי בטיחות, בין יתר המטלות, בעבודות כדלקמן:
- " 7.15. עבודות שינוע ואיחסון;"
- " 7.26. עבודה בכל מקום שקיימת בו סכנת החלקה;"
עלי לציין שפעולות המלגזה נעשות במיוחד למטרות שינוע ואיחסון.

התקנות הנ"ל פורסמו בשלמותן גם בחוברת בהוצאת מוסדנו, קוד הפצה ח-060.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה