כניסה הרשמה צור קשר

מהי הסמכת מפעיל מכונת הרמה?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 54700  |  04/06/2013

 

הסמכת מפעילי מכונות הרמה מעוגנת בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992.

 התקנות קובעות כי מכונות הרמה הנכללות ברשימה שלהלן, ישתייכו לקבוצה המוגדרת בהן כ"עגורן":

 "(1) עגורן צריח
  (Tower Crane); (2) עגורן נייד (Mobile Crane) אופני, זחלי או חצי-זחלי;
  (3) עגורן גשר עילי ועגורן שער; 
  (4) עגורן להעמסה עצמית."

 כל מכונות ההרמה שאינן חלק מקבוצת "עגורנים", מסווגות כ"מכונות הרמה אחרות". התקנות אינן מתנות מינוי מפעיל למכונת הרמה "אחרת" בדרגת העומס, אלא מחייבות לעשות כן בשל היותה "מכונת הרמה" לפי הגדרת המונח בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], 1970, כדלהלן:

"סימן ז'': מכונות הרמה

 79. הגדרות

 בסימן זה -

 "מכונת הרמה" - התקן הרמה, לרבות עגורן, קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלגילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי;….."  

 בשל פוטנציאל הסיכון הקיים בהפעלת "מכונת הרמה", דורש המחוקק שמינוי המפעיל ייעשה עבור כל מכונת הרמה בנפרד תוך ציון שם המכונה, היצרן, מספר מזהה ועומס עבודה בטוח. המינוי יבוצע כדרישת תקנה 18 בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992:  

 18. הפעלת מכונת הרמה

 (א) לא תופעל מכונת הרמה המופעלת בכוח מיכני, חשמלי, הידראולי או פניאומטי, למעט עגורנים מסוגים א'', ב'', ג'' ו-ד'', אלא בידי אדם שמונה למטרה זו בידי תופש המפעל, מבצע הבניה, מנהל המחצבה או בעליה של מכונת ההרמה, לפי הענין.

 (ב) לא יתמנה אדם לתפקיד כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן עמד בכל הדרישות דלקמן:

(1) מלאו לו 18 שנים;
(2) הודרך בידי אדם בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה.

 (ג) המינוי כמפורט בתקנת משנה (א) ייעשה לפי הטופס שבתוספת החמישית, והמינוי כאמור יימצא במקום שבו מופעלת מכונת ההרמה.

לטקסט מלא של התקנות

לטופס המינוי 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה