כניסה הרשמה צור קשר

מהם הכללים לעבודה בגובה [תיקון עגורן צריח] במזג אוויר גשום וסוער?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 54710  |  29/05/2013

 

הפעלת עגורני צריח מוסדרת בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966. תקנה 73 לתקנות אלה אוסרת מפורשות להפעיל עגורן בתנאי רוח המסכנת את יציבותו או את העובדים בו או בקרבתו:

 "73. הפעלת עגורן-צריח במזג אוויר מסכן

 לא יופעל עגורן-צריח שעה שנושבת רוח בעלת חוזק העלולה לסכן את יציבות עגורן-הצריח או את העובדים בו או בקרבתו.  

לתקנות בטקסט מלא    

עבודה בגובה

לעניין הפסקת ביצוע עבודה בגובה במצב בו העובד חש סכנה לבטיחותו יצוין, כי בשל העובדה שתכלית קיום הבטיחות במקומות העבודה היא הבטחת בריאותם ובטיחותם של העובדים. נראה סביר שבמצב זה – מזג אוויר גשום וסוער - העבודה תופסק עד בירור היבטי הבטיחות של המקרה.

ככלל, תנאי הבטיחות יתאימו לדרישות תקנה 12 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007 המובאת להלן: 

 "12. תנאים לביצוע עבודה בגובה

מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה אלא בהתקיים תנאים אלה:

(1) העבודה מתואמת עם תופש המפעל ונעשית בידיעתו;


(2) אזור סכנה שקיימת בו תנועת כלים ממונעים ועובדים לרבות עוברי אורח, יסומן וישולט למניעת הימצאותם בו; גידור ושילוט אתר בניה ישמש חלופה מתאימה לדרישת סימון ושילוט כאמור; הוראות פסקה זו לא יחולו על עבודות פריקה וטעינה של אניות בנמלים;


(3) בעת ביצוע עבודה בגובה באתר, יימצא תמיד במפלס הקרקע אדם בגיר מטעם המבצע, נוסף על העובד או על העובדים, המבצעים את העבודה בגובה, למעט בעת ביצוע עבודה באמצעות פיגום ממוכן;


(4) האדם הנוסף כאמור בפסקה (3) יקיים קשר עין עם העובדים בגובה, יסייע להם ככל הנדרש וימנע, ככל האפשר, התקהלות אנשים באזור הסכנה;


(5) עבודה בגובה, בין שקיעת השמש לזריחתה, בתנאי ראות לקויים, בזמן רוחות חזקות, גשם שוטף, שלג או ברד, תתבצע רק לפי הנחיות בטיחות מפורשות בכתב שנתן המבצע, לרבות בדבר אופן ביצוע העבודה וכל הציוד הנדרש, שיקבע המבצע באופן כללי או לעבודה מסוימת;


(6) עבודה בגובה כאמור בפסקה (5) אפשרית בהתקיים לפחות אחד מאלה: 
(א) משטח העבודה מצויד בתאורה נאותה ויציבה; 
(ב) קיימת תאורה נאותה מן הקרקע; 
(ג) העובד מצויד בפנס תקני ותקין המותקן באופן יציב על קובע המגן שלו;

(7) בעבודה המבוצעת תוך שימוש בקווי עיגון קבועים, הוצג בפני המבצע, סמוך לתחילת העבודה, עותק מבדיקת קווי העיגון, כאמור בתקנה 11(3);

(8) החומרים, הכלים והציוד הדרושים לאדם לביצוע משימתו יאובטחו מפני נפילה ויימצאו לפי הצורך, בכלי קיבול מתאים;

(9) נשלחה הודעה מוקדמת כאמור בתקנה 59 אם נדרשה הודעה כאמור, ולא התקבלה התנגדות מצדו של מפקח עבודה אזורי לביצוע העבודה בגובה, כאמור בתקנה 60.  

לתקנות בטקסט מלא  

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה