כניסה הרשמה צור קשר

מה נקראת ו/או מוגדרת עבודה במרתף - הגדרת "מרתף"?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 57120  |  16/03/2015

 

עבודה בחדר ו/או במחסן  תת- קרקעי מוגדרת בתחיקה כעבודה בקומת מרתף

עבודה בחדר שהוא בקומת המרתף מותרת רק באישור של מפקח עבודה אזורי. מקום - עבודה במרתף יאושר רק אחר בדיקה ווידוא תנאי בטיחות וגיהות לעובדים.

מרתף  - כמקום עבודה - תחיקה

מתוך: פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970, סימן ו': חדרים שבקומת מרתף:

הגדרה

165. "חדר שבקומת מרתף", לענין סימן זה - חדר שבכולו או בחלקו מחצית  גבהו מהרצפה עד התקרה, או יותר ממחציתו, היא מתחת לפני המדרכה של הרחוב הגובל את החדר או מתחת לפני הקרקע הגובלת אותו או הקרובה  ביותר אליו.

חובת אישור לעבודה במרתף

166. חדר שבקומת מרתף שבנייתו הושלמה אחרי ד' בטבת התשכ"ג (31 בדצמבר  1962), לא  תיעשה בו עבודה אלא אם אישר המפקח האזורי בכתב שהחדר מתאים לייעודו מבחינת הבטיחות  והגיהות בעבודה.

167. סמכות לפסול מרתף ישן

א. חדר שבקומת מרתף שבנייתו הושלמה לפני ה' בטבת תשכ"ג (1 בינואר 1963), לא תעשה בו עבודה אם המפקח האזורי קבע בתעודה שאינו מתאים למשרתו בגלל המבנה, הגובה, התאורה או האוורור או מטעמי גיהות או מפני שלא הותקן בו מימלט נאות למקרה של דליקה, זולת אם החדר משמש רק להחסנה או למטרה שהשר הוציא אותה בתקנות מכלל הוראות סעיף זה.

ב. היה החדר בשימוש למעשה בעת מתן התעודה כאמור, יתלה המפקח את תוקף התעודה לתקופה שיראה אותה סבירה, כדי לאפשר לתופש החדר לעשותו מתאים או להשיג לו תחליף.
 

168. החלטת בית-הדין האזורי לעבודה (תיקון התשל"ד)

נפגע התופש על ידי החלטת המפקח האזורי לפי סעיף 167 לגבי חדר שבשימוש למעשה, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד יום מיום שנודע לו על  התעודה, לערער בדרך תובענה לפני בית הדין האזורי לעבודה; כל עוד לא ניתן פסק-דין סופי לא יראו כאילו הופרה הוראה של סימן זה לגבי החדר הנדון בתובענה.

169. ביטול תעודה

המפקח האזורי רשאי לבטל אישור לפי סעיף 166 או תעודה לפי סעיף 167, אם לדעתו חלו בחדר שינויים העושים אותו מתאים לייעודו, או לא מתאים לייעודו, הכל לפי הענין.

לפי: תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)  תש"ל-1970, תוספת שניה (תקנה 17)

חלק ב': גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין

סימן ג': חלונות

תאורה ואיוור
מרתף [תיקון התשס"ח (מס' 3)]

2.27  (א)
במרתף שאינו מיועד למגורים לא יפחת שטח חלונותיו מ-2% משטח רצפתו.
         (ב)
במרתף כאמור שאין בו חלונות יותקנו תאורה ואיוור מלאכותיים שיתקיימו בהם הדרישות לפינוי עשן המפורטות בפרק ה' לחלק ג'.

איוורור - אוויר צח, החלפות אוויר - לידיעה:


עבודה במרתפים כרוכה בהימצאות בחלל-סגור או סגור-חלקי. חוסר אוויר-צח/מספר החלפות אוויר נמוך ו/או זיהומים ממקורות שונים בחדר סגור - עלולים לגרום לפגיעה בבריאות העובדים. זיהוי בעיות וסיכונים בנושא זה מתבצע ע"י בודק - סביבתי מוסמך, גיהותן בעל הכשרה ו/או מומחה, אשר עורך סקר - גיהות.
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה