כניסה הרשמה צור קשר

מהן הדרישות בתחיקה לבדיקת ותיקון סולם/סולמות ניידים/מיטלטלים?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 58460  |  31/08/2015

 

בדיקות ותיקונים לסולמות מיטלטלים מופיעים בתחיקה כלהלן:

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007, השימוש בסולמות וחובות המבצע: תקנות 20  ו-21.

 
  • תקנה 20 -  השימוש בסולמות

20.מבצע יוודא כי לא ייעשה שימוש בסולם שאינו סולם קבוע אלא אם כן נתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא עומד בדרישות התקן הישראלי, ת"י 1847, ומתאים לאופי העבודה המבוצעת
 
  • תקנה 21 -  חובות המבצע

21. (א) מבצע יספק במקום העבודה סולמות על פי הוראות פרק זה בלא פגם, מחומר מתאים, מסוג המתאים לאופי העבודה המבוצעת, בממדים ובגבהים המתאימים למקום הצבתם ובכמות הדרושה.
(ב) מבצע אחראי כי לאחר נפילה בלתי מבוקרת של הסולם או לאחר שינועו באמצעות כלי רכב, ייבדק הסולם כדי לוודא כי לא נפגעו רכיבי הסולם, לא נוצרו בו סדקים או עיוותים או מרווחים בלתי סבירים בין חלקיו.
(ג) מבצע יפסול לשימוש סולמות פגומים וינקוט אמצעים נאותים למניעת השימוש בהם; הסולמות יוחזרו לשימוש רק לאחר שתוקנו על פי דרישות התקן; סולם שאינו ניתן לתיקון יושמד באופן שלא יתאפשר שימוש נוסף בו. 

בדיקה ותיקון סולמות

 
  • קיים תקן ישראלי לסולמות ת"י 1847 חלק 3- סולמות: הוראות למשתמש, המנחה לגבי בדיקה ותיקון סולמות
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה