כניסה הרשמה צור קשר

מהי הפרדת שטחי אחריות, פיצול ואיחוד מפעלים (הפרדת חצרים); אחריות על בטיחות?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 61989  |  21/03/2016

 

א. בתחיקה הבטיחות בעבודה - פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, קיימים הסעיפים הדנים ומבהירים את הנושא (הידוע בשפת העם "הפרדת חצרים"): 
 
  • מקום במפעל שאינו משמש למטרותיו - סעיף 6.
  • פיצול ואיחוד מפעלים - סעיף 7.
 
מקום במפעל שאינו משמש למטרותיו
 
6.    מקום הנמצא בגידרתו של מפעל או מסביב לו ומשמש רק למטרה שאינה לצרכי התהליכים המבוצעים במפעל, לא יראוהו כחלק מן המפעל לעניני פקודה זו, אבל אם מבחינה אחרת היה המקום בגדר מפעל יראוהו כמפעל נפרד.

פיצול ואיחוד מפעלים
 
7. (א)    המפקח הראשי רשאי לאשר בכתב שיראו חלק ממפעל כמפעל נפרד, ומפעלים אחדים – כמפעל אחד.
    (ב)    השר רשאי להורות בתעודה לעניני פקודה זו, כולם או מקצתם, שיראו ענפים שונים או מחלקות שונות של פעולה במפעל אחד כמפעלים נפרדים.
 
משמעות הדבר - פירושו הפרדה פיזית מלאה בין מפעלים כאשר כל החצרים ודרכי הגישה אליהם מופרדים מהמפעל "האחר". כך ניתן להעביר האחריות על החצר/מפעל המופרדת לקבלן/אחראי באתר הנפרד. זהו למעשה מפעל נפרד. בצורה כזו אין עובדי המפעל המופרד עוברים/ שוהים בשטח המפעל האחר, ולהיפך. 

ב. באשר לנוהלי האישור לשם פיצול ראה מתוך סעיף 7 (א) לפקודה -
אישור יינתן ע"י מפקח עבודה ראשי, או לחילופין אין צורך בהתאם לסעיף 6 לפקודה.

ג. האחריות לבטיחות - ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה
לשון החוק מפרטת כי אחריות על הבטיחות חלה על התופש, ועל כל עובד הנמצא במתקניו, גם אם עובד קבלן.  

כלומר האחריות לבטיחות, גם במקרה של עובדים שאינם עובדי התופש.
חלה על תופש המפעל. בפקודה, נקבע בסעיף 4 כדלקמן:
 

ככלל, האחריות לבטיחות, חלה על המפעל/תופש המקום. 

ד. עבודת קבלן במקום שהוא מופרד מן המפעל
רק במקום/אתר בו מתבצעת הפרדה מוחלטת בין הקבלן ועובדיו משאר שטחי המפעל, כפי שמוגדר בסעיפים 6 ו-7 לפקודה, יכול המפעל להתקשר עם קבלן אשר ייקח על עצמו את מלא האחריות לבטיחות, דבר שיצוין בחוזה בין המפעל לבין הקבלן. במקרה זה דרוש שיתקיימו:
  1. הפרדה פיזית מוחלטת בין אתר העבודה לבין המפעל 
  2. אין לאנשי המפעל גישה לאתר העבודה
  3. אין לעובדי הקבלן גישה למפעל - כלומר, קיימת דרך מיוחדת המשרתת את עובדי הקבלן החיצוני ואשר בעדה מגיעים העובדים לאתר.
  4. הקבלן אינו משתמש בציוד/מתקנים ואמצעים השייכים למפעל. 
  5. עובדי הקבלן אינם עשויים להיחשף לסיכונים הנובעים מהסביבה החיצונית לאתר (כלומר מהמפעל השני/המופרד). 
  6. האתר עומד בדרישות "כל דין" כמו חוק התכנון הבניה ותקנותיו, חוק החשמל ותקנותיו, "תקנות הבטיחות בעבודה - עבודות בניה, התשמ"ח 1988", דרישות איכות הסביבה, כבאות, בטיחות בדרכים (כבישים ודרכי גישה) וכו'. 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה