כניסה הרשמה צור קשר

מהן דרישות הבטיחות לעבודה בגובה במקום מוקף?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 54044  |  21/01/2013

 

1. עבודה בגובה ועבודה במקום מוקף הינם שני תחומי בטיחות בלתי קשורים ובעלי אופי הסיכונים שונים בתכלית. אך יחד עם זאת, עלולים להיווצר מצבי עבודה בהם שתי מערכות סיכונים חוברות זו לזו (לדוגמא, ירידה לעבודה במיכל או שוחת ביוב). במקרה כזה יהיה צורך להדריך את העובד לעבודה בגובה (במקום מוקף) מצד אחד, ובעבודה במקום מוקף. אולם, עבודה במקום מוקף, בו המרכיב של עבודה בגובה אינו מתקיים, לא תצריך ביצוע הדרכה לעבודה בגובה.  

2. הדרכה לעבודה במקום מוקף -  הצורך של כל מקום עבודה להעביר הדרכות בטיחות בעבודה לכלל עובדיה כולל העובדים במקום מוקף, נגזר מהדרישה הגורפת של "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט-1999". הדרכות בטיחות בעבודה הינו הסבר מפורט לכל העובדים לגבי מגוון הסכנות בסביבת עבודתם, ומתן כלים להתגוננות מפניהם. 
בתקנה 3 לתקנות הנ"ל המחוקק מחייב מחזיק במקום העבודה לקיים את ההדרכה באמצעות "בעל מקצוע מתאים". מקומות עבודה רבים, נוהגים לשלב את ממונה הבטיחות יחד עם גורמים מקצועיים ומומחים חיצוניים בביצוע הדרכות הבטיחות לעובדים כאשר כל גורם תורם את חלקו בביצוע ההדרכה. דבר ביצוע ההדרכה יצוין בטופס רישום הדרכה, כאשר המודרך יאשר ביצוע ההדרכה בחתימתו. את הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט של 
משרד התמ"ת

ההדרכה לעבודה במקום מוקף תבוסס על פי הדרישות המפורטות בסעיפי 88-94 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, המובאים להלן: 
88. הגדרה "מקום מוקף", לענין סימן זה - חדר, תא, מכל, בור, מעבר לאדים, צינור או חלל מוקף כיוצא באלה.
89. תחולת הסימן, הוראות סימן זה יחולו אם יש לעשות עבודה בתוך מקום מוקף שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים כדי כך שיכול שבני-אדם לא יעמדו בהם.  
90. יציאה ממקום מוקף, כוות-איש תותקן למקום מוקף שאין דרך נאותה אחרת ליציאה ממנו; כוות-איש מלבנית או סגלגלה לא תפחת מארבעים וששה סנטימטרים באורך וארבעים ואחד סנטימטרים ברוחב, וכוות-איש עגולה - מארבעים וששה סנטימטרים בקוטר, ובמכלית או בציוד נע אחר - מארבעים ואחד סנטימטרים באורך ושלושים וששה סנטימטרים ברוחב, ואם הכווה עגולה - מארבעים ואחד סנטימטרים בקוטר.
91. כניסה למקום מוקף, 
לא ייכנס אדם למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה:
(1) האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים;
(2) ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת אדים, וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום
 א
דים מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור חגורה שאליה מחובר לבטח חבל שקצהו החפשי מוחזק בידי אדם בחוץ.  
92. ציוד לנשימה ולהנשמה,
     (א) מכשיר נשימה, מכשיר הנשמה, חבלים וחגורות נאותים יוכנו ויקויימו באופן שהגישה אליהם תהיה נוחה ויבוקרו לעתים
      מזומנות.

     (ב) מספר מספיק מקרב העובדים יודרכו ויאומנו בשימוש במכשירים האמורים ובשיטת ההנשמה.
93. פטור 
המפקח הראשי רשאי בתעודה, בכפוף לתנאים שפורשו בה, לפטור מהוראות סעיפים 90 עד 92, כולן או מקצתן, כל אימת שהוא משוכנע שמילויין אינו נחוץ או אינו מעשי.
94. עבודה בתא אש, לא תותר כל עבודה בתא-אש, בתא-שריפה או במעבר לאדים של דוד עד שיצוננו במידה מספקת, על ידי איוורור או באופן אחר, כדי בטיחותם של העובדים באותה עבודה.   

בנוסח המלא של ה"פקודה" ניתן לעיין באתר האינטרנט של 
משרד התמ"ת.

3. להלן מספר דגשי בטיחות בעבודה במקום מוקף:

  • מקום מוקף יסומן בשלט אזהרה.
  • העבודה במקום מוקף מותר רק אם יש הכרח בדבר וננקטו כל הצעדים והאמצעים המתאימים להגן על העובד.
  • המחזיק ידאג בעוד מועד להכנת ציוד מגן אישי וציוד חילוץ ועזרה ראשונה.
  • העבודה במקום מוקף תתבצע בפיקוחו הישיר של האחראי.
  • אין להכניס למקום מוקף אש גלויה וכן מכשיר חשמלי או כל מכשיר אחר העלול לגרום  לפיצוץ.
  • אסור לבצע עבודה במקום מוקף ללא אישור מיוחד.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה