כניסה הרשמה צור קשר

האם רישיון נהיגה דרגה B ודרגה 1 מאפשרים נהיגת בבמה מתרוממת ניידת?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 62177  |  12/09/2016

 

הקביעה איזה סוגי כלי רכב מותרים לנהיגה בדרגות הנהיגה הנ"ל מופיעות בתקנות התעבורה הבאות: תקנות 179 ו-180 ל"תקנות התעבורה-1961", אשר מגדירות את סוגי כלי הרכב המותרים לכל דרגה. 

 
179.     רישיון נהיגה דרגה 1 

רישיון נהיגה דרגה 1 הוא רישיון לנהוג -

(1) בטרקטור למעט טרקטור משא, גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 10,000 ק"ג, אם נתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 189(א);
(2) במכונה ניידת, למעט מלגזה, ובבימה מתרוממת ניידת; לעניין זה, "בימה מתרוממת ניידת" - מתקן הרמה נייד, המיועד להרים אנשים מתוך משטח עבודה כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, לעמדת עבודה בגובה, שהכניסה אליו והיציאה מתוכו אפשריים במצבו התחתון בלבד;
(3) במלגזה שכושר הנשיאה שלה עד 20,000 ק"ג;
(4) בטרקטורון אם ניתן היתר מאת רשות הרישוי לפי תקנה 90;
(5) ברכב שטח;
(6) בטרקטור משא, ובלבד שלא ינהג בו בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ.
 
180.   רישיון נהיגה דרגה

(א) רישיון נהיגה דרגה B הוא רישיון לנהוג -
(1) ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג ושמספר הנוסעים בו מלבד הנהג אינו עולה על 8, ולמעט מונית, רכב סיור ואוטובוס ציבורי;
(2) ברכב כאמור בתקנה 179(2) עד (5);
(2א) בטרקטורון;
(3) באמבולנס, ברכב לכיבוי שרפות, ברכב חילוץ וברכב אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון, ובלבד שהמשקל הכולל המותר של רכב כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג ושלבעל הרישיון ניתן היתר כאמור בתקנה 190(2);
(4) בטרקטור משא;
(5) ברכב מנועי עם אבזרים מיוחדים אשר צוין ברישיון הרכב שלו כי הוא רכב רפואי מיוחד, שמשקלו הכולל אינו עולה על 4,000 ק"ג ומספר הנוסעים בו, מלבד הנהג, אינו עולה על 8;
(6) ברכב שצוין ברישיונו כרכב להוראת נהיגה, שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג ושמותקנים בו אבזרים מיוחדים שאישר המוסד לביטוח לאומי, ובלבד שלא ינהג בו אלא מורה מוסמך.

(ב) בעל רישיון נהיגה לפי תקנה זו רשאי לנהוג ברכב כאמור בתקנת משנה (א)(1) גם אם צמוד לרכב גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג.

לתשומת לב, תקנת משנה 180(א)(2) מבהירה כי רישיון נהיגה דרגה B הוא רישיון לנהוג (בין היתר) ברכב, כאמור בתקנה 179(2) עד (5); משתמע מהתקנה כי עם רשיון נהיגה בדרגה B ודרגה 1 ניתן לנהוג בבימת הרמה מתרוממת ניידת.


 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה