כניסה הרשמה צור קשר

האם בעבודה במישטח הרמה בגובה 3.3 מטר חובה להשתמש ברתמת בטיחות?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 54075  |  02/01/2013

 

בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007 קיימת הגדרה למונח "עבודה בגובה":
"עבודה בגובה" - כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ולרבות עבודה כאמור - (1) המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני;
(2) המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ–45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי הענין;
(3) המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.   

מנוסח הפנייה ניתן להבין כי במת הרמה המסוימת שבשימושכם היא בעלת מערכת הרמה חשמלית וגידור תקני, אך אינה ניידת. אם סקר סיכונים במפעל מצביע על כך, שהעובד שמבצע את עבודתו מעליה "אינו מטה את גופו" "ביותר מ–45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה" - אין מדובר בעבודה בגובה. אבל אם סעיף (2) מתקיים כלשונו, מדובר בעבודה בגובה ויהיה צורך לפעול עפ"י דרישות התקנות, כולל תקנה 8: חובת שימוש בציוד להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה, המובאת להלן:
(א) מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים אחד מאלה:
    
(1) העובד מאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה באחת המערכות המפורטות בפסקאות משנה (א) עד (ג) או שילוב שלהן,
         כשהן תקינות ושלמות ונבדקו על פי תקנה 9(6) הכל לפי אופן וסוג העבודה המבוצעת, ובלבד שהעובד יהיה מחובר
         אליהן באמצעות רתמת בטיחות:
         
(א) מערכת בלימת נפילה;
         
(ב) מערכת מיקום ותמיכה המשולבת במערכת לבלימת נפילה;
          
(ג) מערכת למניעת נפילה;
     
(2) הותקנה באופן יציב ונאות רשת מגן המתאימה לאופי העבודה הנדרשת, על פי תכנון, הנחיה והשגחה של מהנדס אזרחי
          רשום ורשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958;

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) בעבודה מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן, יהיה כל עובד קשור למערכת למניעת נפילה דווקא, המחוברת לנקודת עיגון הקבועה במבנה הבימה, הסל או הפיגום הממוכן, לפי הענין; אמצעי הקשירה יכוון כך שיהיה קצר ככל האפשר וימנע את נפילת העובד מתוך המיתקן.
(ג) תקנה זו לא תחול -
    
(1) בשימוש בסולם במקרים המפורטים בתקנה 24(א);
    
(2) בעבודת שינוע מטענים המתבצעת באניה;
    
(3) בטיפול בעצים, כאמור בתקנה 17(ב)(1).

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה