כניסה הרשמה צור קשר

מי רשאי לתת הדרכה לשימוש במערכת נשימה פתוחה?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 54062  |  23/12/2012

 

הדרכת העובדים לשימוש בציוד להגנת הנשימה צריכה להיות מבוססת על התקנות שלהלן. במקרה של הגנת הנשימה יש לעגן זאת במסמך מתאים - ראו דוגמה המופיעה בפרסומים/דפי תפוצה הבאים, בהוצאת מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, בהם תמצאו פירוט לגבי נושאי התקינה והתחיקה (ראו נושא הדרכה בחלק ב''):

 • דף תפוצה ת- 171: ציוד מגן אישי חלק א''- דגשים בבחירת ציוד להגנת הנשימה - השפעת החומרים המסוכנים וסוגי הציוד. 
 • דף תפוצה ת- 172: ציוד מגן אישי חלק ב''- דגשים בבחירת ציוד להגנת הנשימה – בחירה, התאמה, תרגול,תחזוקה ואחסון. 
  ניתן להוריד את הדפים באתר. 

הדרישות להדרכת עובדים ומסירת מידע בדבר סיכונים במקום עבודתם מפורטות ב"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999" וזאת ללא קשר או התייחסות למשך זמן עבודתם. הנחייה בדבר ביצוע ההדרכה היא כללית ללא ציון השעות הנדרשות. בתקנה 3 המובאת בהמשך המחוקק מטיל על מחזיק במקום העבודה לקבוע את זהות המדריך (בעל מקצוע מתאים), את התדירות ביצוע ההדרכות (בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה). מכאן, שייתכן מצב בו מחזיק במקום העבודה משתכנע כי עובד פלוני עונה מקצועית על ההגדרה של בעל מקצוע מתאים ומטיל עליו את מלאכת ביצוע ההדרכה. תקנה 3 המוזכרת לעיל אינה מציינת מפורשות מיהו "בעל מקצוע מתאים", מהם כישוריו והכשרתו, ומתירה את הקביעה בעניין לשיקול דעתו של המחזיק במקום העבודה. עם זאת, מקובל כי בעל מקצוע מתאים, שמעביר הדרכה ורענון הוא בעל הכישורים הבאים:

 • יכולת העברת הדרכה לעובדים במפעל;
 • ידע מקצועי מעמיק ובקיאות בתחומי העבודה הרלוונטיים;
 • שליטה בקטע היישומי.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999 תקנה 3: הדרכת העובדים
"(א) מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן - הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העודים ולפחות אחת לשנה.
(ב) מחזיק במקום עבודה ינקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם פועלים על פיה.
(ג) הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי."   

מקומות עבודה רבים, נוהגים לשלב את הממונה על הבטיחות יחד עם גורמים מקצועיים ומומחים חיצוניים בביצוע הדרכות ורענוני בטיחות לעובדים, כאשר כל גורם תורם את חלקו בביצוע ההדרכה. על מעביר ההדרכה לוודא עמידה מלאה בדרישות התקנות הנ"ל כמו:

 • מסירת מידע עדכני לעובד הנוגע לסיכונים הנובעים מעבודתו בפועל.
 • מסירת הוראות לשימוש בהפעלה ותחזוקה של דגם מערכת הנשימה המסוימת.
 • לוודא שהעובד הבין את הסיכונים.
 • לוודא שהעובד בקיא בנושאי ההדרכה שהועברו.
 • לקיים ההדרכה בתדירות שנתית (לפחות).
 • לוודא שההדרכה שניתנה הובנה כראוי ושהעובדים פועלים לפיה.
 • לנהל פנקס הדרכה כמפורט בתקנה מס'' 6.
 • מתן תמצית מידע בכתב כמפורט בתקנה 7.
 • דרישות נוספות בהתאם לצורך. 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה