כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרש מינוי מנהל עבודה בעבודות שיפוצים?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 63485  |  29/05/2017

 

הדרישה למינוי מנהל עבודה מופיעה בתחיקה כלהלן:

1. תחיקה
עפ"י סעיף 1 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970, הפעילות שצוינה בפנייתך נכללת בתחום שהוגדר כ"עבודות בנייה". מובא מפקודת הבטיחות בעבודה:

 
בנייה:
(1) עבודות הכנה והנחת יסודות לבניין, הקמת בניין, הריסתו, שינוי מבנהו, תיקונו או קיומו, לרבות חידושם של מילוי המַשָּׁקִים וניקוי חיצוני של המבנה ולמעט בנייה הנדסית;
(2) עבודות להתקנת מערכות למים, לביוב, לחשמל, להסקה או לתקשורת ועבודות כיוצא באלה, ובלבד
שמבצעים אותן אגב הקמת בניין או אגב הקמתו של מבנה שהקמתו הוגדרה כבנייה הנדסית;

2. דרישה למינוי מנהל עבודה לעבודת בנייה והתנהלותן בפיקוחו הצמוד והרצוף מצויה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח-1988.  מצורף להלן:             
תקנה 2 – מינוי מנהל עבודה

2.  (א) מבצע בנייה אחראי לכך כי כל עבודת בנייה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינה.
(ב) מבצע בנייה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבנייה, את שמו, גילו, מענו, השכלתו
המקצועית וניסיונו בעבודת בנייה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו ........

התקנות אינן מתייחסות אל היקף עבודה הבניה ומורכבותה הדורשים מינוי מנהל עבודה.

3. עם זאת, יצוין שמעבר לדרישות התחיקה המובאות לעיל, בתאריך 11.2.2014 מפקחת עבודה ראשית בפועל ור. המינהל ורדה אדוארדס הפנתה למפקחי עבודה אזוריים וראשי, קבוצות בנייה מסמך: "
עבודות שבהן אין חובת דרישה למינוי מנהל עבודה בעבודות בנייה". המסמך מהווה פטור ממינוי מנהל עבודה, בתנאים מסוימים

להלן מהמסמך:
"מטרת מסמך זה לקבוע סוגי עבודות שבהן לא נדרש מינוי מנהל עבודה בעבודת בנייה ובתנאי שהן עונות על כל הקריטריונים הבאים, וכפי שיפורט בהמשך המסמך.
 
ב. פירוט
1:  עבודות בנייה ובנייה הנדסית שלגביהן לא נדרש מינוי מנהל עבודה:
א) "עבודות שיפוץ"- תיקונו או קיומו של מבנה קיים, לרבות עבודות להתקנת מערכות למים, לביוב וניקוז, לחשמל, להסקה, לתקשורת , למיזוג אוויר, לתיקון גגות, חידושם של מילוי המשקים או של הקישוט, וניקוי חיצוני של המבנה; שיפוץ חיצוני של מעטפת מבנה, שגובהו אינו עולה על 3 מטרים מהקרקע.
......
......
יודגש כי בעבודות בנייה שבהן לא נדרש מינוי מנהל עבודה בבנייה על פי מסמך זה, יחולו על מבצע הבנייה כל הדרישות המוטלות בתקנות על מנהל העבודה".

 
במקרה של ספק, ניתן
לפנות למפקח עבודה באזור שבו אמורה העבודה להתבצע.

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה