כניסה הרשמה צור קשר

האם עגורנאים חייבים בבדיקות רפואיות?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 63509  |  11/09/2017

 

הדרישה לבדיקות רפואיות לעגורנאים מופיעה בתקנות הבאות:

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים)-1992, מסווגות את סוגי העגורנים ומנחות לגבי אופן ההסמכה של מפעיליהם.

בדיקות רפואיות לעגורנאים

בדיקות רפואיות יבוצעו כנדרש בתקנה 11 לתקנות הנ"ל. מתוך:  פרק שלישי: הסמכת עגורנאים ואתתים

תקנה 11 - הסדר הבדיקות הרפואיות
(תיקונים: התשנ"ד, התשנ"ח)
 
(א) המבקש הסמכה בהתאם לתקנות אלה ימסור לרופא המורשה ידיעות מלאות על מצב בריאותו ויאפשר לרופא המורשה, על פי דרישתו, לאסוף ידיעות נוספות מכל רופא או מוסד רפואי שטיפלו בו.
(ב) הבדיקה הרפואית של המבקש הסמכה כעגורנאי או כאתת תכלול את הבדיקות הרפואיות ובדיקות המעבדה המפורטות בתוספת השלישית.
(ג) בעל הסמכה כעגורנאי מהסוגים א ו-ב חייב לעבור בדיקות ביקורת רפואיות במועדים שיקבע הרופא המורשה, ובלבד שבין בדיקה לבדיקה לא חלפה שנה לגבי מי שמלאו לו חמישים שנה, שנתיים לגבי מי שמלאו לו שלושים שנה או שלוש שנים לגבי מי שטרם מלאו לו שלושים שנה.
(ד) בעל הסמכה כעגורנאי מהסוגים ג ו-ד או כאתת יצהיר בפני רשות ההסמכה, אחת לשנתיים, על העדר שינויים במצב בריאותו לפי הנוסח שבתוספת הרביעית.
(ה) הרופא המורשה רשאי לדרוש בדיקה רפואית חוזרת, במועד שיקבע, לעגורנאי מהסוגים ג ו-ד או לאתת מוסמך, אם הוא סבור, על סמך תוצאות הבדיקה הרפואית שערך או על סמך מידע שקיבל, שהדבר נחוץ עקב מצבו הבריאותי.
(ו) יראו עובד כמי שאינו מתאים להתחיל או להמשיך בעבודתו כעגורנאי או כאתת אם בבדיקה הרפואית נמצא אצלו אחד מאלה:
(1) חדות ראייה נמוכה מ-612 בכל עין לאחר תיקון על ידי משקפיים;
(2) שדה ראייה היקפי קטן מ-55 מעלות בכל צד;
(3) ירידה בכושר השמיעה התחושתית - עצבית בשתי האוזניים באחד או יותר מאלה:
(א) מעל ל-30 דציבל בממוצע בתדירות 1,000 הרץ;
(ב) מעל ל-40 דציבל בממוצע בתדירות 2,000 הרץ;
(ג) מעל ל-50 דציבל בממוצע בתדירות 3,000 הרץ.
(4) נמצאה אצלו אי-התאמה אחרת, לדעת הרופא המורשה הבודק.
(ז) על אף האמור בתקנת משנה (ו)(3), רשאי רופא מורשה לאשר עובד כמתאים להתחיל או להמשיך בעבודתו כעגורנאי או כאתת, אם עבר בהצלחה מבחן שמיעה קליני (קול רגיל וקול לחישה במרחק של 2 מטרים לפחות).
 

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה