כניסה הרשמה צור קשר

מהו סולם תקני ומי רשאי לבצע בו תיקונים?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 63602  |  16/10/2017

 

הדרישה לסולמות תקניים מופיעה בתקנות הבטיחות (בעבודה בגובה) התשס"ז - 2007. (תקנות 20 ו- 21 שלהלן). התקנות מציינות שהסולם יהיה בהתאם לתקן 1847. תקן זה כולל מספר חלקים. חלק 3 של התקן דן גם בתחזוקת הסולם. 


תקנה 20 -  השימוש בסולמות 

מבצע יוודא כי לא ייעשה שימוש בסולם שאינו סולם קבוע אלא אם כן נתקיים בו אחד מאלה: 
(1) הוא עומד בדרישות התקן הישראלי, ת"י 1847, ומתאים לאופי העבודה המבוצעת


תקנה 21 -  חובות המבצע 

(א) מבצע יספק במקום העבודה סולמות על פי הוראות פרק זה בלא פגם, מחומר מתאים, מסוג המתאים לאופי העבודה המבוצעת, בממדים ובגבהים המתאימים למקום הצבתם ובכמות הדרושה. 
(ב) מבצע אחראי כי לאחר נפילה בלתי מבוקרת של הסולם או לאחר שינועו באמצעות כלי רכב, ייבדק הסולם כדי לוודא כי לא נפגעו רכיבי הסולם, לא נוצרו בו סדקים או עיוותים או מרווחים בלתי סבירים בין חלקיו. 
(ג) מבצע יפסול לשימוש סולמות פגומים וינקוט אמצעים נאותים למניעת השימוש בהם; הסולמות יוחזרו לשימוש רק לאחר שתוקנו על פי דרישות התקן; סולם שאינו ניתן לתיקון יושמד באופן שלא יתאפשר שימוש נוסף בו. 


להלן הדרישות לתיקון, כפי שהן מופיעות בתקן: תקן 1847 חלק 3 - סולמות: הוראות למשתמשהסעיף הבא קובע למי מותר לבצע תיקונים בסולם:


 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה