כניסה הרשמה צור קשר

מי אחראי לניקוי וסילוק פסולת בסביבת אתר בנייה?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 62817  |  20/11/2017

 

קבלת  היתר בניה כוללת דרישות והתניות שונות, ההתניות כוללות פינוי פסולת בניין, בהתאם לנוהל המוצא על ידי עירייה/הרשות המקומית, כאשר האחריות מוטלת על בעל היתר הבניה. כמו כן ב - תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל 1970, במסגרת ביקורת במקום הבניה נדרש:
 
נספח, חלק ט"ז – ביקורת במקום הבניה
 
ביקורת ודיווח על ידי אחראי לביקורת תק' תשמ"ד-1984 תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989, תקנה מס' 16.02,  בה מאוזכר בין השאר בסעיף (יא):
 
(יא) האחראי לביקורת ימסור למהנדס בגמר הבניה אסמכתא בכתב המוכיחה לדעת המהנדס שהטיפול בפסולת הבנין הוסדר בהתאם לתנאי ההיתר.
 
המשרד להגנת הסביבה "נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה באמצעות חוק התכנון והבנייה" - מטרת הנוהל ליצור מתווה אחוד לפינוי פסולת בניה לאתרי טיפול וסילוק פסולת מוסדרים. הנוהל כולל הערכת כמויות פסולת הנוצרים בהתאם לסוג הבניה  והיקפה. 

- אחראי על הביקורת מוגדר בתקנה 16.02 סעיפים (א)- (ה)

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה