כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרש מטף כיבוי אש במלגזה?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 64244  |  26/03/2018

 

הדרישות להתקנת מטפים ברכב מנועי נקבעו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. תקנה 370 לתקנות הנ"ל קובעת כדלהלן:

מטפים ומערכת כיבוי אש באוטובוס שאינו עירוני תק' תשע"ו-2015

370.  (א) לא יירשם רכב מנועי למעט רכב מסוג M1, T, L – בסיווג משנה (1)(א) (רכב פרטי), ולא יחודש רישיונו, אלא אם כן –
(1)   יימצאו ברכב מטפים ברמות ומסוג כמפורט בפרט 26 בחלק ג' לתוספת השנייה;
(2)   המטפים כאמור בפסקה (1) יימצאו בתוך הרכב במקום הנראה לעין, אשר הגישה אליו נוחה ואופן הוצאת המטף מהרכב והפעלתו יהיו מהירים ונוחים.
 
 
בתוספת שנייה (חלק ג'): תקנים, מפרטים וסימונים של מוצרי תעבורה, בסעיף 26  מפורטים סוגי המטפים להתקנה ברכב מנועי לסוגיו השונים. יצוין, שעל אף שהרשימה הזאת מתייחסת ל"רכב עבודה" (שמלגזה נכללת בהגדרתו)  היא אינה כוללת דרישה להתקנת מטף, אלא אם משקלו הכולל של רכב העבודה המותר עולה על 3,500 ק"ג.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה