כניסה הרשמה צור קשר

מהן הדרישות בקשר לחובת בדיקת פיגום נייד?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 52848  |  18/11/2012

 

הדרישות בתחיקה לגבי פיגומים באופן כללי ופיגומים עצמאיים באופן ספציפי מופיעות בתקנות הבטיחות בעבודה(עבודות בניה) התשמ"ח–1988. כדלהלן:

דרישות החוק
פיגומים - דרישות כלליות
פרק ג'': פיגומים, סימן א'' – כללי של התקנות מגדיר דרישות כלליות לפיגום.

תקנה 20 - בדיקת פיגום
"(א) מנהל העבודה יבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלה הוא נועד.
 
(ב) הבדיקה לפי תקנת משנה (א) תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני שהחלו להשתמש בו, ולאחר מכן -
      
(1) אחת לשבעה ימים לפחות;
      
(2) אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר;
      
(3) אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח.
 (ג) מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי דין וחשבון על כל בדיקת פיגום ויביא את הרישום לידיעת מבצע הבניה. הוראה זו לא
     תחול
לגבי פיגום שאין אדם עלול ליפול ממנו לעומק העולה על 2 מטרים ולגבי פיגום חמורי."  

באופן כללי התקנות הללו הותקנו עבור ענף הבנייה, ולכן האחריות על בדיקת הפיגומים הוטלה על מנהל העבודה בענף. אך סביר להניח כי כוונת המחוקק הייתה ל"מנהל העבודה" של כל מקום עבודה במשק, בו משתמשים בפיגום (לדוגמה: בתעשייה). מכאן, שבדיקת הפיגומים תיעשה על ידי מנהל עבודה בחברה, בכפוף לדרישות של התקנות הרלוונטיות לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח–1988. לצורך העניין, מנהל העבודה חייב לקבל הדרכה מקצועית של יצרן הפיגומים.  

פיגום עצמאי
פרק ג'': פיגומים, סימן ד'' – פיגום עצמאי
מפרט את הדרישות לפיגום עצמאי, ובתקנות מס'' 54 עד 57 לפיגום עצמאי נייד:
תקנה 54 - פיגום עצמאי
"(א) הביסוס של פיגום עצמאי ואופן העמדתו ייעשו לפי הנדרש בתקנות 21 ו-35.
 
(ב) יציבותו של פיגום עצמאי ועמידותו יובטחו באמצעות קשירות אנכיות, קשירות אפקיות וקשירות אלכסוניות שיותקנו לכל
      גבהו יתאימו לדרישות הכלליות המתייחסות לפיגומים.
 
(ג) הפיגום יחוזק לתשתית במידה הדרושה להבטחת שיווי משקלו ויציבותו.
 
(ד) גבהו של הפיגום לא יעלה על המידה הקטנה ביותר של בסיסו כפול שלוש.
 (ה) גובהו של פיגום הנמצא במקום סגור ומוגן מפני השפעת רוחות או מזג אויר, יכול לעלות על האמור בתקנת משנה (ד)
      אך לא יעלה על המידה הקטנה ביותר של בסיסו כפול ארבע.
  
(ו) העליה למשטח העבודה תיעשה באמצעות מדרגות או סולמות נאותים אשר יותקנו באופן שיציבותו של הפיגום, בעת השימוש
      בהם לא תיפגע."
 

תקנה 55 - פיגום עצמאי נייד
"לא ישתמשו בפיגום עצמאי נייד אלא אם כן בנוסף לאמור בתקנה 54 -
(1) השטח שעליו נמצא הפיגום מאוזן, מצופה בטון, אספלט או ריצוף מהודק כהלכה למניעת שקיעת גלגליו של הפיגום, ללא שקעים או חללים העלולים לסכן את יציבותו;
(2) הובטח, על ידי התקן נאות בפני תזוזה ממקומו, כל עוד נמצא עליו אדם."  

תקנה 57 -פיגום עצמאי נייד-ממוכן
"בנוסף לאמור בתקנה 55 לא ישתמשו בפיגום עצמאי נייד-ממוכן אלא אם כן:
 
(1) הוא מצויד במערכת מקבילה למערכת ההרמה אשר מבטיחה עצירת משטח העבודה במקרה של תקלה במערכת ההרמה;
 
(2) איזונו של משטח העבודה מובטח בכל שלבי ההרמה והעבודה;
 
(3) הוא מצויד במייצבים המבטיחים יציבותו בכל מצב;
 
(4) השליטה על ההרמה וההורדה היא בידי האדם הנמצא על משטח העבודה;
 
(5) משטח העבודה מבודד מבחינה חשמלית מהמערכת המרימה אותו."  

הפיגום יתוכנן ע"י גורמים הנדסיים מקצועיים בהתאם לדרישות התקנות והתקנים הקיימים. שימוש בפיגום ותחזוקתו יבוצעו לפי הנחיות היצרן. קיימת חובה תחיקתית לצרף הוראות הפעלה. החובה הנ"ל מעוגנת בתקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א-2001.

בתקנות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח–1988 במלואן ניתן לעיין באתר האינטרנט של משרד התמ"ת

תקינה
לעניין פיגומים אותר תקן של מכון התקנים הישראלי - ת"י 1139. תשומת הלב לחלקים:
חלק 1פיגומים: כללי
חלק 3 פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים

תקן זה דן בדרישות התכן, בדרישות הייצור ובשיטות הבדיקה של פיגומים ניידים ונייחים העשויים רכיבים טרומיים.

לעניין השימוש הבטיחותי בפיגום עצמאי נייד מצורף בהמשך נספח ג'' של התקן הנ"ל. ניתן לעיין בתקנים ולרכושם בספריית מכון התקנים הישראלי ברחוב חיים לבנון 42, תל אביב, טל'' 03-6465191. 

נספח נספח ג - בטיחות בשימוש בפיגומי המגדל (הנספח אינו חלק מהתקן)  
הפרטים שלהלן הם דרישות בטיחות, הישימות לכל פיגומי המגדל:
1. יש למלא אחר כל הוראות הבטיחות שבתקנות התכנון והבנייה ובתקנות הבטיחות בעבודה;
2. פיגומי מגדל ניידים יוקמו ויפורקו רק על ידי עובדים מנוסים בעבודות אלה ומודעים להוראות שבתקן;
3. אין להשתמש בחלקים פגומים;
4. הרכיבים שישמשו בפיגומים מקוריים לפי נתוני היצרן;
5. שטח הרצפה שעליו ינוע הפיגום יישא את משקל הפיגום ללא כל עיווי ויהיה מישורי, מוצק, יציב וחופשי ממכשולים. גבולי שיפוע הרצפה יהיו פחות מ-3%;
6. לא יימצא עובד על פיגום המגדל בעת הנעתו;
7. פיגום המגדל יונע ידנית במהירות קטנה ממהירות הליכה רגילה;
8. לפני השימוש בפיגום המגדל יש לוודא שהוא הוקם נכונה, בשלמות ובניצב למישטח (בהתאם לנתוני היצרן בגרסה הבסיסית);
9. אין לחבר מיתקן הרמה לפיגום מגדל ואין להשתמש במיתקן כזה ללא אישור בכתב מהמהנדס;
10. אין להתקין גשר בין פיגום המגדל לבין הבניין;
11. לפני העבודה על פיגום המגדל יינקטו כל אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת תנועה אקראית שלו, לדוגמה: יופעלו מעצורי הנעילה לגלגילונים בפיגומי מגדל ניידים ויכוונו לוחות הבסיס בפיגומי מגדל נייחים;
12. מותר לעלות על פיגום המגדל ולרדת ממנו אך ורק בגישות הפנימיות שבו;
13. אין לקפוץ אל מישטחי העבודה שבפיגום מגדל או מעליהם;
14. פיגומי מגדל לעבודות חוץ יעוגנו (ככל האפשר) אל הבניין או אל מבנה יציב אחר.  

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה