כניסה הרשמה צור קשר

עד איזה גובה מותר לעבוד בסולם דו כנפי מטיפוס A בלי הצורך להתקשר לקו חיים?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 53203  |  19/09/2012

 

להלן מתוך: "תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007"
תקנה 1 - הגדרות:
"עבודה בגובה" - כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים."

באופן עקרוני - שימוש בסולם, שאורכו יותר מ- 2 מטר מאפשר לעובד לטפם לאורכו המרבי. לכן התייחסות ל"עבודה בגובה" על סולמות היא לאורך הסולם. כלומר, שימוש בסולם, שגובהו לדוגמה 3.5 מטרים, בלי כל קשר לגובה השלב עליו עומד העובד, מצריך ביצוע ההדרכה לעבודה בגובה כמתבקש מהתקנות הנ"ל.

כמו כן גובה העמידה על סולם - להלן מפרק ה'': עבודה בגובה על סולמות תקנה 22.

"גובה הסולם":
"(א) מבצע יוודא כי לא יטפס עובד בסולם הארוך מ–2 מטרים אלא עד למטר אחד מתחת לקצהו העליון.
 
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול אם במקום הגבוה ביותר שאליו יגיע העובד תוך שימוש בסולם, נמצא מאחז יד מתאים בגובה של 
      כמטר אחד מעל המקום שניצבות רגליו, לרבות אם נעשית העבודה על גבי סולם עמידה עם משענת יד בגובה של מטר אחד
      לערךמעל משטח הדריכה העליון."
מוצע להקפיד על ביצוע העבודה בהתאם לתקנה הנ"ל, ובהתאם להוראות השימוש של 
      יצרן הסולם.  

משך זמן העבודה: המונח "עבודות שאינן ממושכות" מופיע בתקנות הנ"ל בהקשר לחובת השימוש בציוד להגנה מפני נפילה בעבודה מעל סולם, ולחלוטין קשור להגדרת "עובד בגובה",פרק ה'': עבודה בגובה על סולמות; תקנה 23:
"
שימוש בציוד להגנה מפני נפילה בעבודה על סולם" מבצע יוודא כי לא יעבוד עובד בגובה על סולם אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
(1) הוא מאובטח ברתמת בטיחות תקינה, מושלמת ומותאמת למידותיו;
(2) הוא מאובטח במערכת לבלימת נפילה, המתאימה לאופי העבודה המבוצעת;
(3) מערכת בלימת הנפילה מעוגנת לחלק יציב;
(4) הוא חובש קובע מגן, ונועל נעלי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקה.
 

תקנה 24: "
סייגים לשימוש בסולמות"
(א) ניתן לבצע את הפעולות המפורטות להלן גם בלא קיום תקנות 23(1) עד (3) במקרים אלה:
    
(1) טיפוס בסולם שאינו קבוע שגובהו עד 6 מטרים, למעבר בין מפלסים שונים;
(2) טיפוס בסולם וביצוע
         עבודות שאינן ממושכות או מאומצות או שאינן מחייבות את הטיית גוף האדם באופן שיגרום לו אבדן שיווי
         משקל, בסולם שגובהו עד 4.5 מטרים.

(ב) תקנה 5(1) לא תחול על עבודת קטיף בחקלאות על סולם שגובהו עד 3 מטרים, אם העובד צעיר כהגדרתו בחוק עבודות הנוער התשי"ג 1953". משתמע מכך שלעובד צעיר אסור לעבוד בגובה זה.  

בקשר לסייגים שבתקנה 24 - מאחר ולא מוגדר בתקנות מהי עבודה לא ממושכת או לא מאומצת על סולם, וקיים קושי במדידת הזווית המסוכנת של הטיית הגוף, הרי שהפוטנציאל לנפילה והיפגעות העובד הוא גבוה. בשל כך, ועקב הזהירות המתבקשת למניעת נפילת העובד, מומלץ לשקול שימוש בציוד מגן אישי כנדרש בתקנה 23 בתקנות הנ"ל.  

מידע נוסף: דף מידע ת-162 של המוסד לבטיחות וגיהות: "סולמות מיטלטלים. שימוש בטוח בסולמות - המלצות למשתמש"

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה