כניסה הרשמה צור קשר

מה הסימון הנדרש לזיהוי דלתות ומחיצות מזכוכית?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 66973  |  24/12/2019

 

דרישות לסימון מחיצות ודלתות זכוכית מופיעות בתחיקה ובתקינה כלהלן:

תחיקה

התייחסות לסימון אותרו ב"תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970". מצ"ב תוספת שניה (תקנה 17):

 
  • שמשה בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח
 
פרק ו': חומרי גמר, סימן א': כללי
3.6.1.2 חומרי בניה ומוצרי גימור בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח [תיקון התשס"ח (מס' 3)]
 .................
"(ה)   השימוש בלוחות זכוכית לזיגוג רכיבים מזוגגים ייעשה בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1099 חלק 1.0"
 
  • דרישות לדלתות וקירות שקופים בבניין 

דרישות הנ"ל מופיעות בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל -1970תוספת שניה (תקנה 17), חלק ח', סימן ד', סעיפים  8.06 -8.07, 8.79 - 8.80: 
 
דלתות, מחיצות וקירות שקופים (תיקון התשס"ה)
 
8.06 דלתות, מחיצות וקירות שקופים בחלקי הבנין המשמשים את הציבור, יסומנו בסימני אזהרה בהתאם לדרישות ת"י 1918 חלק 4, בסעיף הדן בדלתות וקירות שקופים.
 
♦ דלתות פנים

8.07 כל דלתות פנים בבנין ציבורי המיועדות לשימוש הקהל ימולאו לגביהן התנאים הבאים:
.........
(9) ניתן להתקין דלת שקופה; זכוכית המשמשת כחומר שקוף, יתקיימו לגביה דרישות תקן ישראלי, ת"י 1099 חלק 1; 
 

♦ סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים [תיקון התשס"ט (מס' 5)]
 
8.79. בחלקי בניין המשמשים את הציבור, יסומנו דלתות, מחיצות וקירות שקופים, לרבות חלונות ראווה, בסימון לפי ת"י 1918 חלק 4, בסעיף הדן בדלתות וקירות שקופים ויחולו עליו גם הוראות אלה, כמתואר בתרשים 8.79:

(1) הסימון יהיה משני גוונים בניגוד חזותי ובשטח דומה, ממוקמים זה בתוך זה או זה לצד זה;
(2) הסימון יהיה בגובה שבין 150 ל–160 סנטימטרים, ובגובה שבין 90 ל–100 סנטימטרים;
(3) המרחק האופקי בין הסימונים האמורים בפרט זה לא יעלה על 150 סנטימטרים;
(4) על אף האמור בת"י 1918 חלק 4, סימון כאמור בפרט זה, יכול שיהיה מרכיב בנוי או אבזר פרזול, בצבע בולט לעין, המחלק את הדלת, המחיצה או הקיר השקוף בטווח גובה 130 עד 160 סנטימטרים מרצפתם;
(5) בכנף דלת שקופה יחולו הוראות פרט 8.80.
 
 
♦ סימון דלת שקופה בקיר שקוף [תיקון התשס"ט (מס' 5)]
 
8.80. על כנף דלת העשויה חומר שקוף ומשולבת בקיר שקוף, בחלק בניין המשמש את הציבור, יהיה בקצה הנפתח ועל הקיר שהיא משולבת בו, לאורך קו המגע ביניהם, סימון שיאפשר להבחין בין שולי אגף הדלת לקיר השקוף, ויחולו עליו הוראות אלה:

(1) הסימון יהיה פסים אנכיים שרוחב כל אחד מהם 5 סנטימטרים לפחות, באורך 50 סנטימטרים לפחות ומיקומו, בטווח גובה שבין 100 ל–160 סנטימטרים לפחות, מעל פני הרצפה;
(2) כל פס יורכב משני גוונים בניגוד חזותי התופסים, כל אחד, שטח דומה.    
     
 
♦ סימון דלת הזזה דו-אגפית ושקופה [תיקון התשס"ט (מס' 5)]

8.81. בדלת הזזה דו–אגפית העשויה חומר שקוף, בחלק בניין המשמש את הציבור, יהיו סימנים כאמור בפרט 8.80 על שני האגפים, בקו המגע ביניהם.              

תקינה

דרישה לסימון ושימוש בדלתות זכוכית שקופה להלן תיאור ותקציר התקן כפי שהוא מופיע בדף איתור ורכישת תקנים באתר מכון התקנים: 

 
  • ת"י 1099 חלק 1. 1

כותרת התקן בעברית : זיגוג בבניינים: תכן השמשה- קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה

תקציר התקן :
תקן זה דן בתכן של שמשות המיועדות לזיגוג רכיבים בבניינים, כגון: חלונות, דלתות, מחיצות, גגות ותקרות מזוגגים, מחסומים ומעקים, חלונות ראווה, קירות מסך. תקן זה חל על זיגוג פיר מעלית, אך אינו על זיגוג תא המעלית. התקן אינו דן בנושאים אלה: תכן שמשות המיועדות לזיגוג רצפות, חממו ושימוש בלבני זכוכית. תקן זה אינו דן בתכן הזיגוג (ההתקנה.) הדרישות לתכן הזיגוג נידונות בחלקים 6-2 של סדרת התקנים הישראלים ת"י .1099 בעת פרסום תקן זה קיים חלק 2 של הסדרה, הדן בתכן הזיגוג של שמשות הממוסגרות בכל היקפן; חלקים 6-3 יוכנו בעתיד.
 
מצורף ציטוט של סעיף 3.1.4 הקובע כדלהלן:


בתקן הנ"ל אינם מפורטים שיטות ואמצעי סימון.
ניתן לעיין בתקנים או לרכושם בספריית מכון התקנים הישראלי ברחוב חיים לבנון 42, תל אביב, טל' 03-6465191.
 
  • ת"י 1918 חלק 4

כותרת התקן בעברית: נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת

תקציר התקן :
תקן זה קובע דרישות הנוגעות לאמצעי תקשורת (ראו הגדרה 1.3.20) המיועדים להעברת מידע בסביבה הבנויה ראו הגדרה 1.3.9 "סביבה בנויה" בתקן הישראלי) (1 ת"י 1918 חלק ,התקן דן באמצעי תקשורת בבניינים, בשטחי החוץ שלהם ובשטחים פתוחים (ראו הגדרות 1.3.13-1.3.12 בתקן (2 . הישראלי ת"י 1918 חלק אין תקן זה בא לקבוע אילו בניינים חייבים לעמוד בדרישה מדרישותיו. חובת ההחלה של דרישות התקן נקבעת לפי הוראות כל דין     מצורף ציטוט של סעיף 2.2 הקובע כדלהלן:


יש להתייחס לתקנים בשלמותם.

ניתן לעיין בתקנים או לרכושם בספריית מכון התקנים הישראלי ברחוב חיים לבנון 42, תל אביב,טל' 03-6465191.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה