כניסה הרשמה צור קשר

מתי נדרש מינוי עוזר בטיחות?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 71298  |  09/03/2020

 

בנובמבר 2018 אישרה הכנסת עדכון חוק ארגון הפיקוח (תיקון מס' 11) - 2018, המחייב את מבצעי עבודות בנייה למנות עוזר בטיחות למנהל עבודה ב"אתר הבנייה". 
בסעיף 25א המחוקק מגדיר את המונח "אתר הבנייה" לעניין התיקון של החוק:


פרק שני: עוזרי בטיחות 
הגדרות - פרק שני
          
25א.  בפרק זה -
     "אתר בנייה" - כל אחד מאלה:
     (1)   אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה, ובלבד שמדובר בבנייה של מבנה שגובהו מעל 7 מטרים ושטחו מעל 1,000 מטרים רבועים;
     (2)   אתר שמתבצעות בו עבודות בנייה הנדסית ומפקח עבודה אזורי קבע כי הוא אתר בנייה לעניין פרק זה;

 
בהמשך (סעיף 25(ב)(א)) המחוקק מחייב את מבצע בנייה, כדלהלן:

מבצע בנייה ימנה עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר הבנייה, ויבצע לשם כך תפקידים אלה:
(1) בדיקה באתר הבנייה של התקיימות הוראות הבטיחות, לפי רשימת תיוג;
(2) דיווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על הפרה של הוראות הבטיחות באתר הבנייה, סמוך ככל האפשר למועד גילויה של ההפרה;
(3) הודעה לעובד באתר הבנייה כי הוא מפר הוראת בטיחות או מופרת לגביו הוראת בטיחות, סמוך ככל האפשר למועד גילויה של ההפרה.

 
התיקון לעניין המינוי נכנס לתוקף בתאריך 28.5.201.

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה