כניסה הרשמה צור קשר

תשובת השבוע

מהם כללי בטיחות לעבודה בטחנת קמח?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 52490  |  03/06/2012

 

יש לקבוע נהלים והוראות לבטיחות בעבודה בטחנת קמח ספציפית, בהתאם לסקר סיכונים והערכת סיכונים. בהתאם לכך יש לבחור את הציוד, אמצעי המנע והכיבוי, ולקבוע את השיטות ונוהלי העבודה מהיבט הבטיחות.  

עבודת ניקוי סילו תבוצע ע"פ הנחיות היצרן ובהתאם לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות. יש להתייחס לעבודה בתוך מיכל - סילו כאל עבודה במקום מוקף (ראו דרישות הפב"ט).  

נפיצות בנושא זה ראו נספח - קמח ואווירה נפיצה  

להלן מספר מקורות מידע לנושא השאלה:
חקיקה
בכפוף לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א- 2011, חובה לבצע ניטור סביבתי - בדיקה סביבתית תעסוקתית עבור אבק קמח (אבק מסוג זה מופיע ברשימת חומרים מזיקים הטעונים ניטור) בתכיפות של אחת לשנה לפחות. ניטור ביולוגי - בדיקות רפואיות של העובדים (אם מצא הרופא התעסוקתי לנכון לבצע) ותכיפותן, וסוגי הבדיקות נקבעים על פי שיקול דעתו של רופא תעסוקתי. ע"פ התקנות הנ"ל ערכי חשיפה משוקללת מותרת (TWA-TLV) לקמח יהיו כפי שמופיעים במהדורה מעודכנת של ספר ACGIH  

פרסומים של המוסד לבטיחות ולגיהות:
 

 כותרת פרטים נוספים 
 אבק קמח – סיכונים בריאותיים                דף מידע של מחלקת הגיהות 
 אבק קמח מזיק לבריאות מאת: ז. קפלנסקי ור. קנוביץ, בטאון "בטיחות" 276 פברואר 2002 
 בטיחות וגיהות במטבחים פרסום ת-124 של מרכז המידע 
 חשמל סטטי חוברת טכנית 
 סיכוני גיהות לעובדי מטבח מאת: ר.קנוביץ, בטאון "בטיחות" 300, פברואר-מרץ 2006 
 עובדי מטבח – סיכונים גיהותיים  דף מידע של אגף הגיהות

 

פרסומים של אגף הנדסת בטיחות:

 

   
 סילואים - מקום מוקף   דף מידע 1366, מאת יואב גרשון
 בטיחות במכוני תערובת                דף מידע של אגף ההנדסה 
 בטיחות במכוני תערובת  רשימת תיוג 
 סילואים ומרכז מזון  רשימת תיוג  

 

נספח  
קמח ואווירה נפיצה
כמעט כל אבק אורגני (כולל אבק קמח) הוא דליק ופוגע במערכת הנשימה.
טחנת קמח, מאפייה וקונדיטוריה כוללות מספר אזורים בהם עשוי להיות אבק קמח. לכן יש להתייחס לכל התהליך מהיבט של נקיטת אמצעי בטיחות ומניעה.

נפיצות
יצירת פיצוץ של אבק נפיץ מותנה בקיום 4 תנאים (אותם יש למנוע): ·האבק הוא דליק או נפיץ. להלן התייחסות החקיקה לאבק דליק ונפיץ:

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 קובעת כדלקמן:

ס
ימן ט'': אבק אדים וחמרים נפיצים ודליקים
95 הגדרה
בסימן זה –
"אבק נפיץ" – אבק שמחמת טבעו וכמותו עלול הוא להתפוצץ אם יצת;
"תהליך המעלה אבק" – לרבות טחינה או ניפוי.
96. מניעת התפוצצות
אם בקשר לתהליך המעלה אבק יכול שייפלט אבק נפיץ לתוך חדר עבודה, יינקטו כל האמצעים המעשיים למניעת התפוצצות האבק על עדע שיוקף המיתקן המשמש בתהליך, תימנע או תסולק הצטברות האבק ויורחקו או יוקפו באופן יעיל מקורות ההצתה האפשריים.
97. משנקים והתקנים אחרים אם נמצא אבק נפיץ במיתקן המשמש בתהליך המעלה אבק, יינקטו כל האמצעים המעשיים להגביל את היקפה ותוצאותיה של התפוצצות האבק על ידי שיותקנו משנקים, חייצים ואורים או התקנים אחרים יעילים כמותם בקשר עם המיתקן האמור, זולת אם המיתקן הוא ממבנה שיכול לעמוד בפני לחץ העלול להיווצר על ידי התפוצצות כאמור."

 

 • היוצרות ריכוז מתאים של אבק עם אוויר או בצורת ענן או בצורת שכבה.
 • האבק נמצא באזור סגור (מבנה או תא כלשהו).
 • במקום קיים מקור הצתה.  

אווירת העבודה בסביבת אבק אורגני, כגון קמח, היא אווירה נפיצה. קיימים מספר רב של מקורות הצתה כגון: פריקה של חשמל סטטי ממכונה או מאדם, ניצוצות ממיתקן חשמלי או ממקור אחר, מישטחים בטמפרטורות גבוהות, אש גלויה וכו''. פריקה חיצונית של מיטען אלקטרוסטטי כמו הפעלת ציוד חשמלי או אלקטרוני שאינו מוגן התפוצצות או נוכחות מקור הצתה אחר בסביבת תערובת האבק הנפיצה עלולה להסתיים בפיצוץ עם אבידות בנפש ונזק לרכוש.  

תחיקה ותקינה רלוונטיות תחיקה יש להתקין ציוד חשמלי מהסוג המונע התפוצצות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990 (תקנה 10). על פי תקנה זו יש להתקין את הציוד הנ"ל לפי ת"י 60079. לפני התקנת ציוד מוגן התפוצצות יש למיין אזורים מסוכנים בהתאם לחלק 10של ת"י 60079.  

תקינה בישראל
ת"י 60079 חלק 32 אטמוספרות נפיצות:סיכוני חשמל סטטי
תקציר התקן:
חלק זה של סדרת התקנים הישראליים ת"י 60079 מספק הדרכה לגבי תכונות של ציוד,מוצרים ותהליכים הנחוצים למניעת גורמי סיכון של חשמל סטטי, וכמו כן את הדרישות התפעוליות הנדרשות להבטחת שימוש בטיחותי בציוד, במוצר או בתהליך. ניתן להשתמש בתקן זה בהערכת סיכונים העוסקת בגורמי סיכון של חשמל סטטי או להכנת תקנים למשפחת מוצרים או תקנים ייעודיים למוצר - עבור מכונות או ציוד חשמליים או לא חשמליים. בתקן נידונים גורמי הסיכון הנלווים לחשמל סטטי בתהליכים תעשייתיים ובסביבות תעשייתיות המהווים, בדרך כלל, מקור לבעיות. תהליכים אלה כוללים טיפול במוצקים, בנוזלים, באבקות, בגזים, בתרסיסים ובחומרי נפץ. בכל אחד מהמקרים,מזוהים המקור והאופי של גורמי סיכון של חשמל סטטי וניתנות המלצות ספציפיות לטיפול בהם. בנספחים לתקן זה וכן בתקן הבין-לאומי IEC 61340-1 מובא מידע בסיסי, לגבי היווצרות חשמל סטטי לא רצוי במוצקים, בנוזלים, בגזים, בחומרי נפץ,וכן על בני אדם, המלווה בתיאור האופן שבו מיטעני החשמל הסטטי הנוצרים גורמים הצתות או הלם חשמלי. אם לא ניתן לקיים את דרישות תקן זה, ניתן ליישם את המסמך האמריקני NFPA 77,ובלבד שמושגת באמצעותו אותה רמת בטיחות, לכל הפחות. תקן זה אינו ישים לגורמי סיכון של חשמל סטטי הקשורים לבקרים או לנזק לרכיבים אלקטרוניים, ולא ניתנת בו הדרכה לגבי השפעות פיזיולוגיות של חשמל סטטי. תקן זה אינו מיועד לבוא במקום תקנים הדנים במוצרים ספציפיים ובמצבים המתרחשים בסביבות תעשייתיות מסוימות    

תקנים זרים:

NFPA 77 Recommended Practice on Static Electricity 

עוסק בסיכונים מחשמל סטטי ושיטות התגוננות כולל השוואת פוטנציאלים, הארקה, מניעת יצירת התפרקויות חשמליות ושיטות נוספות.  
 

NFPA 61 Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agriculture and Food Product Facilities.   NFPA 499 Recommended Practice for the Classification of Combustible Dusts and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas, 2008 Edition 

UL 1203 
IEC 60079-0 

 
את התקנים
הנ"ל ניתן לרכוש במכון התקנים הישראלי, רח'' חיים לבנון 42, רמת-אביב,תל-אביב, טלפון 6465191/2-03. 


4. אבק אורגני - מניעת התפוצצות למניעת סיכוני התפוצצות של אבק אורגני באוויר מקובלים מספר פתרונות למניעת האבק, מניעת מקורות חום אפשריים להצתה, או מניעת שניהם:

 • מיגון סביב אזור תנועת החומר המוסע על ידי חיפוי אטום;
 • שאיבת האבק באמצעות שואב אבק חשמלי מוגן התפוצצות;
 • שאיבת האבק באמצעות סילון אוויר המוזרם ויוצר לחץ שלילי (וונטורי);
 • הקפדה על ניקיון שוטף ורצוף של אזור העבודה; איסוף האבק ששקע.
 • הקפדה על ניקוי בגדי העובדים (שאיבה), גם במשך יום העבודה;
 • מניעת מקורות-חום: איסור עישון ועבודות באש, הסתרת התנור (אם יש), וכו'';
 • הארקה טובה של מיתקנים הקשורים לאבק או מיתקנים המצויים בסביבה;
 • מניעת צבירת חשמל סטטי על מערכות סטטיות ובאבק באוויר (לחות הולמת וכד'');
 • הגנת מערכות חשמל של בקרה, מיתוג והספקת כוח, כנגד צבירת אבק עם סיכוני ההתפוצצות, וכו''.        

  מקורות
  סיכוני התפוצצות אבק אורגני מאת: אלכס אפשטיין בטיחות 251 (12-1997) עמ''23-22, חשמל סטטי(קוד הפצה ח-084)חוברת טכנית בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות (החוברת דנה בנושאים רלוונטיים דוגמת "סיווג אזורים בהתאם לסיכון היווצרות אווירה נפיצה", עמ'' 70-71; ו"סיכוני פריקה אלקטרוסטטית בתעשיית המספוא קמח, תערובות מזון", עמ'' 32-39). ניתן לעיין בעותק מקוון של החוברת בכתובת:
  http://oldsite.osh.org.il/uploadfiles/b004_hashmal-stati.html

  או לרכוש עותק מודפס בענף ההפצה של מוסדנו, בת-ים, מגדלי ים התיכון, רח'' הים 2, טלפון 03-6575147/8 יש לבצע סקר סיכונים והערכת סיכונים ובהתאם לכך לבחור את הציוד, אמצעי המנע והכיבוי, את השיטות ונוהלי העבודה מהיבט הבטיחות.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה