כניסה הרשמה צור קשר

תנאי השימוש

התנאים לשימוש באתר הם אלה:


1. עם הכניסה לאתר אחשף לחומר כתוב, עזרים ואמצעי המחשה אחרים (להלן – "החומרים"). ידוע לי כי המוסד לבטיחות ולגהות (להלן – "המוסד") הוא הבעלים היחיד של זכויות היצרים בחומרים אלה ובכלל זה, זכות לפטנט, זכות למדגם ויתר זכויות הקנין הרוחני.


2. ידוע לי שתנאי מוקדם לכניסה לאתר הוא שאשמור על חומרים אלה לשימושי האישי בלבד ולא אעבירם לאחר או לאחרים.


3. השימוש בחומרים אלה הוא באמצעות קוד אישי או אמצעי אחר שהמוסד יימצא לנכון. אמצעים אלה הם לשימושי האישי בלבד ואני לא אמסור ולא אגלה אותם לאחר או לאחרים.


4. האמור לעיל חל גם על כל פיתוח, שיפור, חלק או רכיב של חומרים אלה. מבלי לגרוע באמור לעיל אפעל על מנת שהקניין הרוחני של המוסד בחומרים אלה וכל הנובע מהם לרבות הזכות המוסדית בחומרים אלה לא תיפגע בשום צורה ואופן שהם.


בלחיצה על כפתור 'המשך' אני מאשר שקראתי את התנאים לשימוש באתר ואני מסכים להם במלואם.