כניסה הרשמה צור קשר

מהן הדרישות להתקנת מיכל דלק ומאצרה לגנרטור דיזל?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 54800  |  22/04/2013

 

הדרישות להתקנת הגנרטור תהיינה בהתאם לתקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ"ז-1987, פרק ד'' – תנאים סביבתיים להתקנת גנרטורים. בפרק זה יש התייחסות עקיפה לנושא. התקנות כוללות: הגדרות, תנאים כלליים להתקנה ולהפעלת גנרטורים, תנאים סביבתיים להתקנת הגנרטור, רישום גנרטורים, בדיקתם והיתרים להקמת ערכת גנרטור.
תקנה 19 - מניעת זרימת נוזלים, חדר הגנרטור ייבנה כך שתימנע זרימה בלתי מבוקרת של נוזלים, כגון שמן ודלק, אל מחוץ לחדר.

מבנה ומיקום מיכל הדלק לגנרטור

בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, סימן ד: גנרטור חשמלי קיימות דרישות להתקנת גנרטור בבניין גבוה:
"סימן ד'': גנרטור חשמלי
 גנרטור חשמלי לשעת חירום
 
 
 
3.7.4.1 (א) גנרטור המותקן בבניין בהתאם לכל חוק המחייב התקנת גנרטור בבניין בשל גובהו, יהיה בכוחו לספק גם זרם חשמל בשעת חירום להארה, באמצעות תאורת חירום, של כל מוצא בטוח בבניין, מרחבים מוגנים, והפרוזדורים שבשימוש כלל דיירי הבניין ומבקריו, להפעלת משאבות מים לכיבוי אש, למפוחי יניקת עשן, למפוחים במערכת על–לחץ, להפעלת המעליות כמפורט בפרט 3.7.3.11, ולמערכת האיוורור המכני של המקלטים והמעליות, וכן למיתקן תאורה לאזהרה מפני מכשולי טיסה, אם מותקן (להלן - מערכות החירום). (ה) גנרטור המופעל על ידי מכונת דיזל יותקן במרתף או במקום אחר בבניין, ויתקיימו בו הוראות אלה:
(1) הוא יוקף קירות בנויים, מהרצפה עד לתקרה, מאלמנטים עמידי אש למשך שעתיים לפחות;
(2) חדר החסנת הגנרטור יאוורר באוויר צח הבא מן החוץ, והגזים הנפלטים מבעירת הדלק במנוע ייפלטו ישירות אל אוויר החוץ;
(3) דלתות חדר החסנת הגנרטור יהיו דלתות אש;
(4) יותקן מקום לאחסון הדלק הנוזלי בהתאם לתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976, לעניין זה רואים את התקנות האמורות חלות לגבי בניינים המשמשים למגורים, למשרדים ולכל מטרה אחרת, אפילו אם אינם עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968. (ו) אם הגנרטור מותקן בחצר או בגג הבניין, לא יחולו לגביו פרט משנה (ה)(1) ו–(3) ובתנאי שלא ייחשף לסיכוני אש. 
 
 
התקנת מיכל הדלק תהיה לפי התקנות הבאות:
תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז – 1976, פרק ז'' - מחסנים פרטיים ניתן לראות את התקנות באתר:
סולר מוגדר כנפט סוג ג'' מתוך ההגדרות:
"מחסן פרטי" - אתר שבו מאחסנים ומשתמשים בנפט נוזלי לצרכי מפעל כמשמעותו בפקודה, בכמות שאישר המפקח הראשי למפעל או לסוג של מפעלים;"
המכלים יהיו לפי תקנות "אחסנת נפט":
  • מיכלים תת- קרקעיים – המיכלים חייבים להיות בעלי דופן כפולה, עם חישן בין הדפנות לגילוי דליפה.
  • מיכלים על-קרקעיים הם בעלי דופן בודדת, אולם חייבים להיות בתוך מאצרה בנפח 110% בהתאם לנדרש בתקנות.  
לידיעה: בהוצאת המוסד לבטיחותולגיהות קיימת חוברת (קוד:ח-099) "גנרטורים - בטיחות בתחזוקה ותפעול", מאת ד"ר אלכס טורצקי. החוברת כוללת התייחסות להיבטים שונים הקשורים לנושא הפעלה ותחזוקה של גנרטורים, כולל התייחסות לנושא "מיכלי דלק ומאצרות" (עמ'' 21 בחוברת הנ"ל). ניתן לראות באתר.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה