כניסה הרשמה צור קשר

תכנון ובנייה

  דף מרוכז חוקים ותקנות בבנייה

  תקנות הבטיחות בעבדוה (עבודות בנייה) התשמ"ח - 1988

עבודה בגובה

  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז - 2007  

  חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954

  עבודה בגובה - אוסף חוקים, תקנות, תקנים ופסקי דין

חשמל

  חוק החשמל, תשי"ד-1954

  תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן - 1990
       
  תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשס"ט-2008

  תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט) הוראת שעה)(תיקון), התשס"ג- 2003

  תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג - 2002
  
  תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה), התשס"ב - 2001

  תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג- 2002

  תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התש"ס - 2000

  תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח שאינו עולה על מתח נמוך) (תיקון), 2002

  תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1,000 וולט) (תיקון), התשס"ח-2008

  חשמל בענף הבניה - אוסף חוקים, תקנות, תקנים

ציוד מיגון אישי

  תקנות הבטיחות בעבודה תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) תשנ"ז 1997

עזרה ראשונה

  תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח - 1988

גיהות בעבודה

  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד - 1984

  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד - 1984

  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), התשנ"ג - 1992

  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005

  פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945

  תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת), התש"ם - 1980

  תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט - 1979

  תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990

  תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992

עיצומים

  צו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ז–2017   
 
 

 

שלח להדפסה